การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาทางการพยาบาล

-

Authors

  • นางภาสินี โทอินทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
  • สิริอร ข้อยุ่น
  • ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน

Keywords:

Teaching Nursing Students, problem solving

Abstract

This article aims to present the main points of provision of nursing education for promoting   problem solving   using nursing process. The authors provide the example of research which related to integration of intelligence theory and the process of problem solving comparing to nursing process. The authors also mention the role of nursing instructor, teaching and learning designs, components of teaching and learning, and the guidelines for promoting problem solving in nursing care. Nursing process on problem solving needs to be established in nurse profession in order to provide of nursing education. Providing nursing care necessarily integrates analytical thinking, creative and practical thinking, data collection, and effective nursing care.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กุลยา ตันติผลาชีวะ.(2559).อนาคตการพยาบาลในศตวรรษที่ 21.วารสารการศึกษาพยาบาล, 7(3):67-76.
จิราวัลณ์ วินาลัยวนากุล.(2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีอภิปัญญาที่ส่งเสริมความสามารถใน
การถ่ายโยงความรู้และการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนิสิตพยาบาล.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ฤทัยรัตน์ ชิดมงคลและเปรมฤดี บริบาล.(2556). ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี อุดรธานี. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข.22(1):98-108.
ลัดดาวัลย์ ไวยสุรสิงห์ และสุภาวดี นพรุจจินดา.(2554).การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาล สุพรรณบุรี.วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 4(3):63-77.
วันเพ็ญ ยอดคง. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดเฉพาะวิชาชีพพยาบาล เชาว์อารมณ์ความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค จริยธรรมในอาชีพพยาบาล กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาล. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
ศรัญญา จุฬารี.(2557).การพัฒนารูปแบบการเรียนการเรียนรู้แบบผสมผสานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมเชาวน์ปัญญา
แห่งความสำเร็จในการวางแผนการพยาบาล.วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย ขอนแก่น.
ศราวุธ เรืองสวัสดิ์ และ พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์.(2553).รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้
ตามสภาพจริงในรายวิชาการสื่อสารทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุราษฎร์ธานี (online): สืบค้นจาก http://newtdc.thailis.or.th/docview.aspx?tdcid=358537 [15 พฤษภาคม
2563]
ศุภวดี แถวเพีย,พรรณิภา ทองณรงค์ และเสาวลักษณ์ วิชัย.(2560). รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ,35(2):227-235.
สภาการพยาบาล.(2553). สมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์. พิมพ์ครั้งที่2.กรุงเทพฯ:
ศิริยอดการพิมพ์.
โสภาพันธ์ สะอาด. (2553). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ์ปร.ด., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, กรุงเทพฯ.
องอาจ นัยพัฒน์.(2557).กระบวนการเรียนรู้สู่อนาคต:บันทึกสรุปและการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย.ใน องอาจ นัยพัฒน์.
(บรรณาธิการ)การวิจัยสถาบันกับการเรียนรู้สู่อนาคต.กรุงเทพฯ :วงตะวันจำกัด.(105-116).
Aronson, B. S., Rosa, J. M., Anfinson, J., & Light, N. (1997). A simulated clinical problem-solving experience.
Nurse Educator, 22(6):17-19.
Brockbank, A., & McGill, I. (2007). Facilitating reflective learning in higher education. McGraw-Hill Education
(UK).
Cinar, N., Sozeri, C., Sahin.,Cevahir, R.,& Say, M. (2010). Problem solving skills of the nursing and
midwiferyStudentsand influential factors.RevistaEletronicadeEnfermagem, 12(4).
Edmondson, K. M., & Smith, D. F. (1998). Concept mapping to facilitate veterinary students'
understanding of fluid and electrolyte disorders. Teaching and Learning in Medicine, 10(1): 21-33.
Larkin, P.D. and Backer, B.A.(1997). Problem-oriented nursing assessment. New York: McGraw-Hill.
Maginnis, C., &Croxon, L. (2010). Transfer of learning to the nursing clinical practice setting. The
International Electronic Journal of Rural and Remote Health Research, Education. Practice and
Policy, 1-6.
Mayer, R. E. (1998).Cognitive, metacognitive, and motivational aspects of problem solving. Instructional
Science,26(1-2):49-63.
Prowse, M.A.,and Lyne, P.A. (2000). Clinical effectiveness in the post-anesthesia care unit: How nursing
knowledge contributes to achieving intended patient outcomes. Journal of Advanced Nursing, 31(5): 1115-1124.
Sternberg, R. J., &Grigorenko, E. L. (2007). Teaching for successful intelligence: To increase student
learning and achievement. Corwin Press.
Szeri, C., Sahin, S., Cevahir, R., & Say, M. (2010). Problem solving skills of the nursing and midwifery
students and influential factors. RevistaEletrônica de Enfermagem, 12(4).
TSAI, M. T., & TSAI, L. L. (2005). The critical success factors and impact of prior knowledge to nursing
students when transferring nursing knowledge during nursing clinical practice. Journal of Nursing
Management, 13(6):459-466.
Yildirm, B.,&Ozsoy, S. L. (2011). Nursing student the critical thinking development of the critical thinking.
Education. Health MED, 5(4): 846-857.

Downloads

Published

2021-06-07