รูปแบบการพัฒนาระบบการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะในชุมชนเป็นฐาน

Authors

  • ณัฐกิตติ์ สวัสดิไธสงค์
  • ปิยาภรณ์ พุ่มแก้ว
  • ชนารักษ์ เวชสวัสดิ์
  • ณัฐฐิตาภรณ์ ชาตรี

Keywords:

Model of Teacher Production System Development, Teacher Production Focus on Competency-based , Healthy School

Abstract

The purposes of this research were to 1) developing model of teacher production System focused on competency by using healthy school in community based and 2) study the effect of using model of teacher production system focused on competency by using healthy school in community based. The scope of the study is the Faculty of Education, Ubon Ratchathani Rajabhat University, General Science Curriculum. The area for internship is the elementary schools of healthy school project located in Ubon Ratchathani, Amnat Charoen and Sisaket Province. Populations for verifying effect of the model are 2st year students in General Science major. The research was designed in 4 steps starting from 2015 to 2017. Research tools for collecting data included teacher competency test conducted by Institute of Research in Education System (IRES) covered 3 parts of teacher competency are knowledge, learning management skills and professionalism of Teacher. Statistical analysis used were mean, and standard deviation.
Research results were as follows:
1. The model of teacher production system focus on competency by using healthy school in community based contained 4 elements called “UBRU CIPE Model” including Competency-based Curriculum, Competency-based Instruction, Competency-based Practicum, and Competency-based Enrichment Program
2. The result of using the model was revealed that the teacher competencies in knowledge, learning management skills and professionalism of teacher shift to be higher.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ. (2557). การศึกษาสภาพและปัญหาการผลิต การใช้ และการพัฒนาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2543). รายงานการประชุมสัมมนาเพื่อพิจารณารายงานการวิจัยเรื่อง
แนวนโยบายการผลิตและพัฒนาครู. กรุงเทพฯ : หจก.วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคขั่น
ธรรมนิกา แจ้งสว่าง. (2554). ประสบการณ์ของการเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา
(ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ประวิต เอราวรรณ์. (2558). ระบบการผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน. วารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี. 1 (1): 2-6.
พิณสุดา ศิริรังธศรี. (2557). การยกระดับคุณภาพ “ครูไทยในศตวรรษที่ 21”. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน.
พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์. (2551). สมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาครูในสังคมที่เปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ :สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะ (2544). ภาวะวิกฤตและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เพื่อปฏิรูป
การศึกษา ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 9-10 (พ.ศ.2545-2554). กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ.
มนตรี แย้มกสิกร. (2560). กระบวนทัศน์ที่จําเป็นต่อการพัฒนาครู. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา. (2558). โรงเรียนสุขภาวะ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา.
………………..(2558). เครื่องมือประเมินสมรรถนะครูตามโครงการวิจัยและพัฒนาระบบผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะ
เป็นฐาน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา.
ศักดิ์ชาย เพชรช่วย (2558). อนาคตภาพของการผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษาไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิปปนนท์ เกตุทัต. (2539). การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ : สู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงของชาติในศตวรรษหน้า เรื่อง
“ยุทธศาสตร์การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพฯ : ธนาคารกสิกรไทย.
สุมน อมรวิวัฒน์. (2533). สมบัติทิพย์ของการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
……………….. (2554). ครุศึกษากับความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี.
Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-century teacher education. Journal of Teacher Education,
57(5), 1-15.
OECD. (2005). Teacher Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers.
Retrieved March 12, 2016, from, http://www.oecd.org/edu/school/48627229.pdf

Downloads

Published

2021-06-07