การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน

Authors

  • วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
  • มาเรียม นิลพันธุ์

Keywords:

Learning management, Constructionism, Project-Based learning

Abstract

The Constructionism theory is a learning process in which the learners create something meaningful and motivated by the learner's interest. Therefore, learners must use their ideas in an integrated manner with enthusiasm and responsibility to create ideas and bring ideas to create work by using media and technology to make ideas clear and concrete. 

The instructor must arrange the materials, media, technology, and a good learning environment. Learning management according to this theory is for learnings to create knowledge by themselves. There are steps of learning management that the learners together including studying problems and finding answers, practice, discussion, and conclusions. The knowledge that was discovered was used to create the work. Learning management according to the Constructionism theory is related to project-based learning. Learners have pursued to discover new knowledge by scientific processes. There are 7 steps of learning including 1) informing 2) questioning 3) searching and planning 4) doing 5) constructing 6) presenting and 7) improving and publishing.

Downloads

Download data is not yet available.

References

วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสด
ศรีสฤษดิ์วงศ์. สืบค้น 8 กุมภาพันธ์ 2562, จาก http://www.noppawan.sskru.ac.th
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. (2541). ทรรศนะ Constructionism คืออะไร. วารสาราชบัณฑิตยสถาน,
24(1), 137-144.
สุชิน เพ็ชรักษ์. (2544). รายงานการวิจัยเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วย ปัญญาในประเทศ
ไทย. กรุงเทพฯ:องค์การค้าคุรุสภา.
ทิศนา แขมมณี. (2562). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.
กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธเนศ ขำเกิด. (2548). การสร้างสรรค์ความรู้ตามทฤษฎี Constructionism. วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี,
31(178), 163-168.
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์. (2546). เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา. (2548). คุณภาพชีวิตในสังคมฐานความรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ตอนที่ 1. วารสารการบริการตน, 26(1), 77-80.
ไพโรจน์ ชินศรประภา. (2550). สนุก สุขใจ ได้ปัญญา Constructionism ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์
ด้วยปัญญา. กรุงเทพฯ: มูลนิธิไทยคม.
รุจโรจน ์ แก้วอุไร และศรัณยู หมื่นเดช. (2557). 8 ขั้นตอนการเรียนแบบโครงงานร่วมกับโซเชียลมีเดียเพื่อ
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21. วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดีย คอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ, 1(1), 1-17.
อศัวนนทปกรณ์ ธเนศวีรภทัร พรพรหม ชยัฉัตรพรสุข ฉันทนา เชาวป์รีชาและสายสวาท สวุณัณกีฏ.(2562).
การสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้วยโครงงานอย่างมีมาตรฐานขั้นสูง. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, 10(1) .
ดุษฎี โยเหลา และ คณะ. (2557). การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบPBL ที่ได้จากโครงการสร้างชุดความรู้เพื่อ
สร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน:จากประสบการณ์ความสำเร็จของโรงเรียนไทย. กรุงเทพฯ: หจก.ทิพยวิสุทธิ์.
ณัฏฐา ผิวมาและวิภาวี วลีพิทักษ์เดช. (2560). การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
และการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, 7(13), 16-26.
นภาภรณ์ เพียงดวงใจและมาเรียม นิลพันธุ์. (2558). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3, วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 9(2),190-204.
ธนัญญา กุลจลาและนิธิดา อดิภัทรนนัท์. (2561). การใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5. Veridian E-Journal, Silpakorn University. 11(3), 1544-1556.
สรกฤช มณีวรรณ. (2561).การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับเทคนิคซินเน็คติกส์ผ่านคลาวด์
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม.วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, 8(15), 63-76.
สุทธิยา รัตนคุณศาสน์ และพรสวรรค์ วงค์ตาธรรม. (2559). การออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์. The Twelfth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2016, 404-409.
โสภาพรรณ ชื่นทองคำ. (2555). บทบาทครูและบทบาทนักเรียนในการเรียนรู้ตามทฤษฎีConstructionism.
สืบค้น 27 กันยายน 2562, จาก https://sites.google.com/site/hxngreiynkhruhaemm/-constructionism-7
โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2. (2557).
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา:การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructionism แบบ I – Cake. สืบค้น 7 ตุลาคม 2562, จาก http://myweb.cmu.ac.th/preecha.in/eed325.html
อัญชลี ทองเอม. (2561). การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21. วารสารวไลย
อลงกรณ์ปรทิัศน์, 8(3), 185-199.
McDonell, C. (2007). Project-Based Inquiry Units for Young Children: First Step to research
for grades Pre-K-2. Ohio: Linworth Books.
Jonassen, D.H. (1992). Evaluating constructivist learning. In T.M. Duffy (Ed.) Constructivism
and the lechnology of instruction. New Jersey: Lawrence
Papert, S. (1999). What is Constructionism. Retrieved January 20, 2014, from
http://lynx.dac.neu.edu/k/krudwall/constructionism.htm
Devries, R. and Zan, B. (1992). Study compares teachers and atmospheres. The
Constructivist, Spring, 1-2.

Downloads

Published

2021-12-08