การใช้กระบวนการบริหารวิชาการและหลักสูตรแบบเก้าอี้ 3 ขา ตามแนวคิด 4S2T เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

Authors

  • ไพรัช มณีโชติ

Keywords:

Educational quality administration, Academic administration, Curriculum administration

Abstract

The objectives of this study were to develop an academic and curriculum administration processes and the 3-legged chair based on the 4S2T to improve the educational quality of the Office of Prachuap Khiri Khan Primary Education Service Area 1, and study the results after implementing the processes. Conducting the research methodology with 4 steps. The result founded that an academic and curriculum administration processes and the 3-legged chair based on the 4S2T improved the educational quality of the Office of Prachuap Khiri Khan Primary Education Service Area 1 according the criteria.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กนกวรรณ อุปลา. ความมีวินัยในตนเอง. (ออนไลน์) เข้าถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560 เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/knkwrrnxupla/bth-thi5khwam-mi-winay-ni-taw-xeng
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2551.
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน.พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.จำกัด, 2553.
กัลยา สุวรรณรอด. การวิเคราะห์องค์ประกอบความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (การวัดผล การศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2537.
กาญจนา พวงจิตต์. การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมวินัยของนักเรียน : พหุกรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
คมกริช นันทะโรจพงศ์ เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสดิ์. “เครื่องมือการพัฒนาองค์การในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง” ในวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. 2(12) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) : 23-34.
เกษมศักดิ์ ผลดิลก. การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตลาดสมบูรณ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหารสารคาม : มหาวิทยาลัยมหารสารคาม, 2547.
คืนความสุขให้คนในชาติ. กรุงเทพมหานคร : โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย.
11 กรกฎาคม 2557.
จิตรา ชนะกุล. ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมในวงกลมแบบกลุ่มย่อย. ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2539.
จินตนา ชาญเชี่ยว. การศึกษาสภาพการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษาที่ 7. ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร, 2545.
จีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชานวัตกรรมการจัดการ (Innovation Management) รหัสวิชา AM 212. กรุงเทพมหานคร :
สถาบันรัชต์ภาคย์, 2559.

จำนง แจ่มจันทรวงษ์. การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบเครือข่าย เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
ชมแข พงษ์เจริญ. การศึกษาการมีส่วนร่วมและความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการปฏิบัติตามระเบียบของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด นนทบุรี. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. กรุงเทพ ฯ :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542.
ช่วงโชติ พันธุเวช. การจัดการคุณภาพ TQM (Total Quality Management). พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2552.
ชาญชัย อาจิณสมาจาร. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี. .2551.
ฐิติวุฒิ สุนนานนท์. วิสัยทัศน์ของผ้บริหารวิทยาลัยการอาชีพกลุ่มภาคกลาง ุ .วิทยานิพนธ์ คอ.ม.ม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ : (2546).
ณัจขภัทร์ คุ้มถนอม. ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อการสร้างวินัยในตนเองของเยาวชน. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
ดาวรุ่ง รัตนวัน. การศึกษาการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ. เทคนิคการบริหารการศึกษา. สถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. 2550.
ทวี วาจาสัตย์. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555.
ทองหล่อ เดชไทย. ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544.
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. องค์การแห่งความรู้ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร :
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551.
น้อมพร เสน่ห์ธรรมศิริ. ผลของการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครองที่มีต่อความรับผิดชอบของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

นิพล พลกลาง. ปัจจัยส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2549. รายงานการวิจัยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, 2549.
นีรนุช เหลือลมัย. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
บิ๊กตู่ ลั่นล้างบางเหลือบชาติ เกาะหากินนาน 17 ปี ชู 9 ยุทธศาสตร์ชาติ เผย สนช.สภาปฏิรูป, บ้านเมือง, (12 กรกฎาคม 2557), 11.
ประชา ตันเสนีย์. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ อะไร และสำคัญอย่างไร. (ออนไลน์) เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2560 เข้าถึงจาก http://www.km.kmutnb.ac.th/post_detail.php?no=pkDHTxmM0224093 901.
ประภาพรรณ รักเลี้ยง. หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา. พิษณุโลก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 2557.
ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ และครรชิต มาลัยวงศ์. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า กรุ๊ป, 2549.
ปรัชญา เวสารัชช์. หลักการจัดการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545.
ปราโมทย์ ไม้กลัด. สรุปการบรรยายปาฐกถาพิเศษ โครงการน้อมรำลึกใต้ร่มพระบารมี 70 ปี
ปวงประชาเป็นสุข หัวข้อตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. 16 กุมภาพันธ์ 2560. ณ ห้องประชุม
ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย, 2560.
ปรีชา ธรรมา. “วินัยแห่งตน”. สารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 326 : 33-38, 2546.
พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต). การพัฒนาจริยธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร :
มูลนิธิพุทธธรรม, 2538.
พระมหาอดิศร ถิรสีโล. ความหมายจริยธรรม และคุณธรรม. เข้าถึงเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2560
เข้าได้จาก :http://www.thaigoodview.com/node/33736.
พัชรินทร์ จันทาพูน. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
พัฒนิจ โกญจนาท. การสร้างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารยุคใหม่. เพิ่มผลผลิต. 39 (1) : 23-26, 2542.
พิสมัย เทียนทอง. การดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขามะกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2553.
พิสิฐ เทพไกรวัล. การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
ภพ เลาหไพบูลย์. แนวการสอนวิทยาศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2542.
มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต. การศึกษาการทํางานเป็นทีมของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาล
เมืองชลบุรี. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,
คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553.
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ. การวางแผนและการประเมินผลการสื่อสารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ:
คณะนิเทศ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 2545.
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ. การทํางานเป็นทีม. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2550.
วสัน ปุนผล. การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางไทยวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ, 2542.
วัชรี เทพพุทธางกูร. การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
วินัย พัฒนรัฐและคณะ. กิจกรรมปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นสําคัญที่สุด สาระการเรียนรู้พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่4. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ประสานมิตร, 2546.
วีรชัย ตันติวีระวิทยา. ดั้นด้นหาความเป็นเลิศ: ประสบการณ์จากบริษัทอเมริกันชั้นนำของโลก. กรุงเทพมหานคร ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2530.
วีระพล แสงรัตนทองคํา. วิสัยทัศน์ของผ้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ คอ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544.
ศศิธร ลิจันทร์พร. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานโดยใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ สมชาย หิรัญกิตติและเชาวลิต ประภวานนท.์ การบริหารสำนักงาน แบบใหม่(ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิมล์ และไซเทค, 2548.
สถาบันการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้. เรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษา. กรุงเทพมหานคร :
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2547.
สถาพร สู่สุข. การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการกำกับตนเองด้านความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์. พระมหากษัตริย์นักคิด นักปฏิบัติเพื่อความสุขของประชาชน. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด, 2556.
สมเกียรติ ชิดไธสง. การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา. วิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย, 2553.
สมยศ นาวีการ. การบริหารและพฤติกรรมองค์การ เรื่องการจูงใจ:จากแนวความคิดไปสู่การประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, 2553.
สมศักดิ์ คงเที่ยง. หลักการบริหารการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์รามคำแหง, 2545.
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์. การประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพมหานคร :วัฒนาพานิช, 2541.
สหชัย วันทอง. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทงานวิชาการของผู้บริหารกับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.
สัญญา เศรษฐพิทยากุล. หลักการ 7 ประการสู่ความสำเร็จ TQM. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2546.
สาโรจน์ เทียนใส. การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
สายพิณ ปรุงสุวรรณ์. การศึกษาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ศิลป์สร้างสรรค์ และการเล่นตามมุมโดยครูสร้างกฎเกณฑ์และเด็กสร้างกฏเกณฑ์. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. (การศึกษาปฐมวัย) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1. (เอกสารอัดสำเนา), 2559.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1. (เอกสารอัดสำเนา), 2560.
__________. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561. (เอกสารอัดสำเนา), 2560:
__________. ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1. (เอกสารอัดสำเนา), 2560:
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คู่มือการบริหารงานสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร :
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2559.
__________. เติมกำลังใจให้ครูสู่มืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. ระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี, 2540.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง, 2554.
__________. แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580. กรุงเทพมหานคร :
ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง, 2561.
__________. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 (ฉบับย่อ). กรุงเทพมหานคร, 2561
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). คู่มือการจัดทำมาตรฐานและการปรับปรุงการบริการ.สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สำนักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2548. กรณีศึกษา Best Practices TQA Winner 2003 Thai Paper Company Limited. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด, 2550.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2554-2556. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2553.
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2544-2548). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง (มหาชน), 2557.
สำนักเลขาธิการวุฒิสภา. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2560
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. คุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์. กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2551.
__________. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579. กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2560.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการวิจัยประเมินผล ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เพลิน สตูดิโอ จำกัด, 2550ก.
__________. คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2550ข.
__________. 8 คุณธรรมพื้นฐาน. (โปสเตอร์), 2550ค.
__________. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระเบียบวาระ.แห่งชาติ (พ.ศ. 2551-2555). เสนอที่ประชุมสมัชชาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 23-24 พฤศจิกายน 2550.
สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2560.
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2553.
__________. แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2560.
__________. แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552.
สุนทร พลวงศ์. การศึกษาการทํางานเป็นทีมโดยใช้กิจกรรม 5 ส. ในการบริหารงาน อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551.
สุเมธ งามกนก. “การสร้างทีมงาน (Team building)”. วารสารศึกษาศาสตร์, 2551.
สุรพงษ์ ชูเดช. “การพัฒนาวินัยในตนเองตามแนวทางไตรสิกขา”, พ.ส.ล. 32(220) : 25-31, พฤศจิกายน-ธันวาคม, 2542.
สุรัสวดี ราชกุลชัย. การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์จามจุรี, 2543.
สุวิทย์ มูลคำและอรทัย มูลคำ. 20 วิธีการจัดการเรียนรู้: เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม:
การเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, 2560.
หัสดินทร เชาวนปรีชา. การบริหารงานกิจการนักเรียน. อุตรดิตถ : สาขาบริหารการศึกษา.
คณะครุศาสตรสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ, 2542.
อวยชัย วะทา. กลยุทธ์การพัฒนาผู้นำองค์กรชาวบ้านเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554.
อัมพิกา อภิชัยบุคคล. การวิเคราะหองคกรโดยใชหลักการ 7-S. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2560 จาก http://www.gracezone.org/index.php/management-article/81--in-search-ofexcellence
American Association of School Administrations. Staff Relations in School Administration. Washington : A department of the National Education Association Of the United States, 1955.
Binkley, Debora Katherine. Implementing Total Quality Management Philosophy in an Elementary School (Education Reform). Dissertation Abstracts International. Ph.D. The Ohio State University. Available : DAI-A 58 (05), 1997
Bravo, De Murillo, John M. Total Quality Management and Its Implications for Middle School Education. Dissertation Abstracts International. Ed.D.Pepperdine University. Available : DAI-A. 55(09), 1995.
Campbell, Ronald F. et al. Introduction to Education Administration, 5th ed. Boston : Allyn and Bacon, Inc., 1980.
Chiappetta EL, Koballa TR. Science instruction in the middle and secondary schools. 6th ed. New Jersey : Pearson Education; 2002.
Cluck, Sheldom and Eleanor Jame. Unraveling Juvenile delinQuency. New York :
Mcgraw-Hill, 1950.
Daft; & Richard, L. Organization Theory and Design. 7th ed. Ohio: South Western College Publishing. 2001.
Deming ,W. Edwards. The New Economics for Industry, Government. Cambridge, Mass : MIT Press, 1993.
Emmer, E. T. & Hickman, J. Teacher efficacy in classroom management and discipline. Educational and Psychological Measurement, 51, 1991.
Fayol, Henri. Industrial and General Administration. London : Pittman and Sons, 1964.
Fred R.David. Strategic Management: Concepts and Cases. (Edition #6). Prentice Hall. Charles W.L. Hill, 2012.
Fullan, Michael. Leadership & Sustainability : Systems Thinkers in Action. Thousand Oaks, CA: Corwin, 2004.
Good, C. V. Educational in school. New York : McGraw-Hill, 1973.
Heck, Larsem, and Marcoulides. “Instructional Leadership and School Achievement : Validation of a Causal Model”. Educational Administration Quarterty. 26 (2), 1990.
Hornby, A.S. Oxford Advanced ‘s Dictionary of Current English. London : Oxford University, 1974.
Hoy, W. K. &Miskel, C.G. Educational administration : Theory, research, and practice. (6 thed). Boston: McGraw – Hall, 2001.
Luther Gulick and L.Urwick. Papers on the Science of Administration. New Jersey : Clifton, 1973.
Mary Coulter. Strategic Management in Action. New Jersey : Pearson, 2005
Mintzberg, Henry. Mintzberg on management : inside our strange world of organizations. New York : Free Press, 1989.
Myers, Jacqueline K. “Student and Environmental Components of Teacher IdentifiedWorst Classes in a Middle school”. Dissertation Abstracts International. 51(05) (November 1990) : 1465-A
Peter, T. J. & Waterman, R. H., Jr. In Search of Excellence : Lessons from America’s Best-Run Companies. New York : Harper & Row, 1982.
Longman. Dictionary of Contemporary English Harlaw and Longman. London: Longman Group, 1978.
Rigges, I. &Enochs, L. “Toward the development of an elementary teacher's science teaching efficacy belief instrument”. Science Education, 74 (6),1990.
Sergiovanni, Thomas J. Educational Governance and Administration. Massachusetts : Allyn& Bacon, 1992.
Simon, Herbert A.,Smithburg, Donald W., and Thompson,Victor. A.Public Administration. New York : Alfred Aknopt, 1950.
Stanley c. Abraham. Strategic Planning A Practical Guide for Competitive Success. Ohio : Thomson South-Western, 2006.
Titus , H.H. Ethics for Today. New York : American Book, 1936.
UNESCO Institute for statistics. Education indicators technical guidelines. UNESCO Institute for statistics, 2008.
UNESCO. Metadata for the thematic indicators for the follow-up and review of SDG 4 and Education 2030, 2016.
UNICEF. (2000). Defining quality in education. Retrieved January 14, 2014, from http://www.unicef.org/education/files/QualityEducation.PDF

Downloads

Published

2020-06-08