การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

Authors

  • วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ
  • นิระมล สมตัว
  • เบญจพร ทิพยผลาผลกุล

Keywords:

Integrated learning management, Humanized health care, Nursing students

Abstract

The purposes of this research were to develop an integrated learning management process for the development of service minds with human heart of nursing students under the Praboromarajchanok Institute, and to study the effects for Nursing student development in humanized health care, Praboromrachanok Institute. Conducting studies in nursing students at the College of Nursing. Praboromrachanok Institute.The project for the production of nursing for the development of public health in the border provinces following the Somdetya in the academic year 2017, consisting of 30 people and 30 academic years in 2018, a total of 60 people. Research conducted during the academic year 2017 - 2019 is divided into 2 phases 1) The development of an integrated learning management process for the development of service minds with human heart of nursing students under the Praboromarajchanok Institute has 3 steps 2) The experiment of integrated learning to develop service mind with humanity of nursing students Under the Royal Institute, there are 4 steps. Tools used for collecting data were Removing the lesson by reflecting on 3 basket techniques. The questionnaire on the characteristics of the service mind with the human heart, which has confidence. (Reliability) using the Cronbach’s Alpha coefficient = 0.86. The results show that There is an integrated learning management to develop service mind with humanity. With an integrated curriculum and an integrated learning management process in general education courses Professional and extra-curricular activities (virtual family system). The learning process consists of 6 steps, consisting of step 1 creating awareness, step 2 defining issues, preparing personal reflection, step 3 reviewing facts from the situation, and reflecting into groups. Step 4. Understand the phenomena. Step 5. Create Growth mindset. Step 6. Apply to new situations. Throughout the curriculum students are incubated through the learning process organized during the orientation, the integrated learning management for the development of service minds with the humanity of the institute. education, learning process management during post-graduate education supervision Learning management at each step, the teacher uses the Cognitive Coach role to stimulate the mental service with the human heart of students. Is a professional learning community (Professional Learning Community: PLC) in order to achieve the goal of developing learner characteristics (good, smart, happy) reflecting the concrete results, namely the transition from the growth mindset of both the instructor and the learner. The students felt that the problems they were facing were a challenge. Listen to the ideas of people in the community. Raising awareness through volunteer activities for the public Opinion of nursing students Who have completed the academic year 2017, the overall picture is at the highest level (x̄ = 4.53, SD = 0.62 out of 5 points). The opinion level of nursing students who graduated in the academic year 2018 showed that were at the highest level. (x̄ = 4.62, SD = 0.60 out of 5 points) Students have creative problem solving skills. As well as being aware of the role that nurses must pay attention to the problems and suffering of clients The nursing college has a virtual family system to support and encourage. There is an integrated learning management both in theory and practice. Able to perform duties to look after people in their homeland and work with other professions The suggestion in this research is The persistence of the service mind identity should be monitored with the humanity heart of the graduates to reflect the sustainability of the service mind identity with humanity. If learning management can enable students to change the identity paradigm Mental service with heart. Humanity will remain with the nursing graduates forever.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.( 2560 ).แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574.กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.
2. สถาบันพระบรมราชชนก.(2556).คู่มือการดำเนินการเพื่อให้เกิดอัตลักษณ์บัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 นนทบุรี:ยุทธรินทร์การพิมพ์.
3. ส่งศรี กิตติรักษ์ตระกูล ,มกราพันธุ์ จูฑะรสก,จิราพร วัฒนศรีสิน,สุระพรรณ พนมฤทธิ์,วิภาวรรณ อริยานนท์,เพียรพันธ์ อัศวพิทยาและวัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ. (2554).การพัฒนารูปแบบเครือข่ายจิตบริการด้วยหัวใจความ เป็นมนุษย์ของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก.วารสารกองการพยาบาล,38(1):16-30
4. อำพล จินดาวัฒนะ. (2549).การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนร่วม : มิติใหม่ ของการสร้างเสริมสุขภาพ. นนทบุรี:สํานกงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ.
5. ประเวศ วะสี. (2549). คุณธรรมนําการพัฒนายุทธศาสตร์สังคมคุณธรรม.กรุงเทพมานคร: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
6. มกราพันธุ์ จูฑะรสก. (2551). กระบวนการเรียนรู้จิตการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน. ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา.
7. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. (2552). เมื่อการแพทย์ ไม่ได้มีแค่การรักษาอวัยวะเท่านั้น. ใน พงศธร พอกเพิ่มดี (บรรณาธิการ), หลังประติมาสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำกาสร้าง สุขภาวะแนวใหม่ (คศน.)
8. ลิลลี่ ศิริพร,มกราพันธุ์ จูฑะรสก,ศุกรใจ เจริญสุข,เฟื่องฟ้า นรพัลลภและ ณิชดา สารถวัลย์แพศย์.(2557).รูปแบบการศึกษาแบบบูรณาการการคิดอย่างเป็นระบบจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม. วารสารการพยาบาลและการศึกษา 2557;1:39-54.
9. สมควร หาญพัฒนชัยกูร, มกราพันธุ์ จูฑะรสก, ลิลลี่ ศิริพร และคณะ. (2557). การพัฒนาชุมชนสุขภาวะ โดยใช้นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน (หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งชุมชน). วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 2557; 1:67-79.
10. สาลิกา เมธนาวิน . (2553). รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาผลและผลกระทบโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพิ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
11. สุวคนธ์ แก้วอ่อน,2557
12. มกราพันธุ์ จูฑะรสก. (2551). กระบวนการเรียนรู้จิตการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน. ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา.
13. จุรี แสนสุข นิระมล สมตัว แสงดาว จันทร์ดา. ( 2558).การศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ระบบครอบครัวเสมือนต่อความคงทนของอัตลักษณ์ จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ในบัณฑิตโครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชนและโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม – กันยายน 2558.
14. วิไลวรรณ วัฒนานนท์.(2561).เอกสารสรุปความร่วมมือในการผลิตพยาบาลที่มีคุณธรรมจริยธรรม: จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่น ( เอกสารอัดสำเนา )
15. มกราพันธุ์ จูฑะรสก, ลิลลี่ ศิริพร และอณิษฐา จูฑะรสก. (2556).การปฏิรูปการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขไทย บริบทวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์. ใน มกราพันธุ์ จูฑะรสก และอณิษฐา จูฑะรสก. (บรรณาธิการ) .การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรแห่งความสุข บนฐาน “จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน” ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.
16. มกราพันธ์ จูฑะรสก. (2556). คู่มือการจัดการนวัตกรรม กระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี : ยุทธรินทร์ การพิมพ์.
17. มกราพันธุ์ จูฑะรสก (2554).การสร้างเครือข่ายระบบสาธารณสุขในวิชาชีพพยาบาลภายใต้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์:ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสู่สถานบริการเพื่อชุมชนเข้มแข็ง. ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา.
18. เพลินตา พรหมบัวศรีและคณะ. (2560). รูปแบบการศึกษาบูรณาการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ การโค้ช การสะท้อนคิด และการใช้พลังคำถาม วิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก.วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข2560; 27:60-72.
19. มกราพันธุ์ จูฑะรสก, วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ และศักขรินทร์ นรสาร, 2559 เอกสารสรุปการถอดบทเรียนโครงการปัจฉิมนิเทศในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ สำนักงานสภาการพยาบาล วันที่ 26 พฤษภาคม 2559.
20. มกราพันธุ์ จูฑะรสก ,วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , เบญจพร ทิพยผลกุลและอนิษฐา จูฑะรสก .(2562).การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง: ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานบริการในชุมชนวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 2562 ; 1:67-79.

Downloads

Published

2020-06-04