สภาพ ปัญหา และความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษาสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  • วัชรพล เคนศรี 0858073116
  • สุปราณี ขวัญบุญจันทร์
  • อนันต มาลารัตน์
Keywords: Learning Management in Physical Education border patrol police schools

Abstract

The exploratory survey research about problems and needs of primary schools’ Learning Management in Physical Education for teachers who taught at the border patrol police schools aimed to study the situations, problems, and needs of primary schools’ physical education instruction for teachers who taught at the border patrol police schools by using mixed method which was embedded design. Data were from 2 schools (case study) which were 14 sampling teachers who identified the policy of the border patrol police schools. There were 4 persons and 50 teachers who taught at the border patrol police schools using observation, semi-structured or guided interviews, and needs questionnaires. Analyzed data was used content analysis, inductive conclusion, and Modified Priority Need Index which found that all the border patrol police schools were located very far. The teacher advisors almost taught physical education by themselves. The problems were no having teachers who had academic qualification from physical education that most these teachers did not have any comprehension and skill. Moreover, the schools were not ready for teachers to teach and also materials to use. The results of needs showed that teachers at the border patrol police schools needed skills in physical education instruction at first (PNIb=0.22), then in comprehension of physical education instruction at second, and at last was attitudes in physical education instruction (PNIb=0.21 ,0.16) orderly.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 . เอกสารประชาสัมพันธ์ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี(สิงห์ สิงหเสนี). กรุงเทพฯ : รำไทยเพรสจำกัด.
ช้องนาง ศรีคำไทย.( 2560 ). การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช-กุมารี ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี.บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้านจอมบึง
ธนชัย มะธิปิไซย. 2556 สัมฤทธิ์ผลของการบริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตภาคเหนือ
ฟอง เกิดแก้ว. (2526). การพลศึกษา. กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร.
ภิญโญ สาธร. (2526). หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา.
วาสนา คุณาอภิสิทธิ์. (2529). การสอนพลศึกษา. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีจำกัด.
----------. (2536). หลักสูตรพลศึกษา. กรุงเทพฯ : คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
----------. (2539). หลักสูตรพลศึกษา. กรุงเทพฯ : คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วรศักดิ์ เพียรชอบ. (2523). หลักและวิธีการสอนพลศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
----------. (2527). หลักและวิธีสอนพลศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
วิชัย วงษ์ใหญ่. (2557). กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สุรีวิยาสาส์น.
สว่างจิต แซช่โง้ว. 2560 รูปแบบบริหารพลศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ศิริพร อาจปักษา. 2558 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี
เอกวิทย์ ณ ถลาง. (2530). หลักสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
โครงการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
Bucher. C. A. (1960). Fundamental of Physical Education. St. Louis : The C. V. Mosby.
Kerr, J.F. (1986). Changing The Curriculum. London: University of London Press.
Taba, Hilda. (1962). Curriculum Development : Theory and Practice. New York : Harcourt, Brace and World Inc.
Published
2020-06-02