การเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ระบบครอบครัวเสมือน) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาล

Authors

  • นิระมล สมตัว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
  • จุรี แสนสุข
  • วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ

Keywords:

Integrated education management system; Simulated family system; Thinking Skills and Creative Problem-solving Skills

Abstract

Abstract

                  Learning, Integrating extra-curricular activities (Simulated Family System) is a learning management with the goal to develop people to be perfect citizens, including body, mind, intellect, knowledge, morality, ethics and culture to live a balanced life and have learning skills, critical thinking process synthetic and creative. Learners learn by adapting a new paradigm in the multi-dimensional perspective to Growth Mindsets. The extra-curricular activities is an Integrated Learning Program (ILP), which is the process of learning experiences by linking the content of various sciences related let students change their behavior can bring knowledge skills and attitudes to create jobs solve problems and use in daily life on their own. Learning focuses on learners, participation and collaboration. In the practice of systematic thinking processes in creative thinking, using practical exercises in real situations through project base learning: PBL, cooperative learning, creative thinking system reflection with 3 basket techniques and learning processes that are tied to geography, economy, natural resources, environment, way of life and culture. Organize learning processes that are tied to geography, economy, natural resources, environment, way of life and culture as well as local development directions Community and society of the area ( Area Based Learning) . Integrated learning activities consisting of 1) Activities to prepare  teachers to be coaches 2) The new student orientation activities 3) Activities for Integrating extra-curricular activities (Simulated Family System) as a general education course (Thinking skills and creative problem solving Subjects) in the hour of student development by teaching and learning as a family-based group each group of students will create one project per group that makes family members work together as a team Is an activity that causes development in both health, environment and volunteerism, making the family members work together as a team. The event that triggered the development of both health and environmental volunteer 4) Integrated activities with subjects Nursing care in Family and Community Nursing Practicum 1. Learning management by students visiting health education and organizing health promotion project for individuals and families in the community                  Assessment of learning consists of various methods, assessed by authentic assessments, to improve learning. According to many principles evaluated Multiple tools, many periods (3 multiple) and applying the results to reflect the results of student development (1 reflection) This technique is called 3 multiple 1 reflection. This learning management reflects the results that appear as concrete. Transition through new ideas (Growth mindset), awareness of the importance of thinking process skills that look at the overall picture of the subject or the issue first to get a holistic idea before distinguishing each of the factors that are linked in a systematic and logical manner. The way of looking will be to solve problems in the role. Responsibility for that phenomenon with sacrifice as a human being that should be done to the public has a clear goal, with a commitment to challenge to bring good ideas to benefit the public in concrete ways.

Keywords: integrated education management system; Simulated family system; Thinking Skills and Creative Problem-solving Skills

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

จิราพร วรวงศ์, แสงดาว จันทร์ดา, วิไลวรรณ วัฒนานนท์, พัชรินทร์วินา เพิ่มยินดี, รุ่งทิพย์ พรหมบุตร, พรรณิภา ทองณรงค์. (2557). องค์กรแห่งความสุขภายใต้วัฒนธรรมและค่านิยมร่วมที่เข้มแข็งด้านจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต). (2539). จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคนตามแนวธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย.
ทิศนา แขมมณี. . (2545). ศาสตร์แห่งการสอน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพลินตา พรหมบัวศรีและคณะ. (2560). รูปแบบการศึกษาบูรณาการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ การโค้ช การสะท้อนคิด และการใช้พลังคำถาม วิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก.
มกราพันธุ์ จูฑะรสก. (2551). การคิดเป็นระบบ. : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน (Systems thinking: Teaching Application). โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. กรุงเทพฯ :บริษัทธนาเพรส จำกัด.
มกราพันธ์ จูฑะรสกะและอณิษฐา จูฑะรสก. (2559). การสะท้อนคิด:กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเชิงสร้างสรรค์ด้วยตะกร้า 3 ใบ. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น.
มกราพันธุ์ จูฑะรสก, ลิลลี่ ศิริพร และอณิษฐา จูฑะรสก. (2556).การปฏิรูปการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขไทย บริบทวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์. ใน มกราพันธุ์ จูฑะรสก และอณิษฐา จูฑะรสก. (บรรณาธิการ) .การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรแห่งความสุข บนฐาน “จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน” ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.
มกราพันธุ์ จูฑะรสก. (2552). กระบวนการเรียนรู้จิตการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน. ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา.
มกราพันธุ์ จูฑะรสก. (2551). กระบวนการเรียนรู้จิตการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน. ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา.
มกราพันธุ์ จูฑะรสก,วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ และศักดิ์ขรินทร์ นรสาร. (2551).การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับอาจารย์พยาบาล.” การประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.).นนทบุรี: โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล.
สุริยะ วงศ์คงคาเทพ, สาลิกา เมธนาวิน, กาญจนา สันติพัฒนาชัย และคณะ. (2550). การพัฒนาอาจารย์เพื่อการสอนแบบบูรณาการ. การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13. วันที่ 10-11 กันยายน 2552. ณ ณโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
โสฬส ศิริไสย์. (2548). วิธีการสนทนาแบบมนุษย์สัมผัสมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดด้วยการฟังอย่างลึกซึ้ง. สำนักงานทรานส์ทีมเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล. ฉ
วิชัย วงษ์ใหญ่.(2554) การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา. พิมพลักษณ์, กรุงเทพฯ : อาร์ แอนด์ เอ็น ปริ้นท์.
วิชัย วงษ์ใหญ่.(2554) นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมือง. กรุงเทพฯ : อาร์ แอนด์ เอ็น ปริ้นท์.
วิจารณ์ พานิช. ( 2556 ) ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง. กรุงเทพ : เอสอาร์พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จำกัด.
วิศิษฐ์ วังวิญญู, ณัฐพิส วงธัญญู และสว่าง พงศ์ศิริพัฒน์ แปล. (2548). Fritjof Capra เขียน. โยงใยที่ซ่อนเร้น (The Hidden Connections, 2002) กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ สวนเงินมีมา.
Joseph O’Connor & Ian McDermott. (2001). The Art of Systems Thinking. แปลเรียบเรียงโดยวีรวุธ มาฆะสิรานนท์ และณัฐพงศ์ เกศมาริษ (2544). บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ทจำกัด.
(Health Resources and Service Administration, 2002 cited in Andrew, 2005)
Senge, Peter. (1993). The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization. London: Century Business.

Downloads

Published

2019-12-26

Issue

Section

บทความวิชาการ