การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของบุคลากรเพื่อสร้างแกนนำกัลยาณมิตรขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมบริบทโรงพยาบาลชัยภูมิ

Authors

  • ศิริมา โกมารทัต
  • อรุณนีย์ ประทุมถิ่น
  • ณิรดา ปิ่นประสงค์ ปิ่นประสงค์

Keywords:

Team leader, Moral Organization

Abstract

This qualitative research aimed to articulate the creation of team leader responsible for driving Chaiyaphum Hospital to be the moral organization. The samples were 54 personnel who had voluntarily attended the humanized health care training program for community mental health service and palliative care in 2016 and the dialogue-and-system-thinking-based workshop in 2016. The sample were either selected by the head of department or being a head of the department. The curriculum to develop a team leader’s skills consisted of coaching, dialogue as a communication tool for self-understanding and team building, system thinking for creativity and reflection.  Before the learning session began, mindfulness training activities such as breathing in and out, open and close your hand were exercised. Various activities including team learning and team presentation were adopted to stimulate team members to share knowledge and learn how to analyze and apply data before, during and after learning sessions.  The findings showed that 45 team leaders were equipped with the process of dialogue for creating effective communication, the creativity from system thinking and the ability to draw lesson learned. They felt happier to work and learn as a team. Nine internal departments started to conduct routine-to-research projects for achieving moral organization. Also, the study found that there was a need to increase the number and quality of team leaders by promoting the professional learning community, providing the learning space to share experiences, conducting the monitoring-and-evaluation research to follow up the quality of team leaders. In addition, the peer-to-peer learning atmosphere should be developed with the guidance from expert coaches especially in the area of research writing, documenting, knowledge management and coaching by using reflective-thinking.

Downloads

Download data is not yet available.

References

มารุต พัฒผล. (2558). การประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพฯ: บริษัทจรัล
สนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด.
มกราพันธุ์ จูฑะรสก. (2553). กระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบ
ครอบครัวเสมือน. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
มกราพันธุ์ จูฑะรสก. (2553). การคิดอย่างเป็นระบบ:การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ: บริษัทธนาเพลสจำกัด
มกราพันธุ์ จูฑะรสกและอณิษฐา จูฑะรสก. (2559). การสะท้อนคิด: กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเชิง
สร้างสรรค์ด้วยตะกร้า 3 ใบ. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์บริษัท แดแน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

Downloads

Published

2020-06-04