การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเชิงสร้างสรรค์ : การสะท้อนคิดด้วยเทคนิคตะกร้า 3 ใบ

Authors

  • มกราพันธุ์ จูฑะรสก Researcher

Keywords:

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเชิงสร้างสรรค์ การสะท้อนคิด เทคนิคตะกร้า 3 ใบ

Abstract

The writer’s main aim is to pass on the experiences acquired from learning exchange lasting a little more than a decade (2007-2019), based on a research study , as well as interpreting lessons with people concerned along with human sectors, all of which add up to relevant concepts concerning  “developing, creative systems thinking processes” to be offered to personnel concerned, students, and people interested. Not as difficult as it may seem to find a group of voluntary minds to participate in the learning processes to take up the true-friendly role of mainstay to go through a designated practical training on “thinking refection through three-basket  techniques, hoping to change the old way of thinking to new concepts of “Growth Mindset”, eventually leading private sectors, communities, societies to develop learning processes, stressing moral principles for development, thereby creating  creative culture as practical quidelines for full cooperation among personnel, sectors, communities, all of which show respect for human beings, forming at long last communities of mainstay of true friendship participating in systematic drive  for sectors under responsibility, learning to share practical experiences in geographical areas under concrete cooperation as service minded network of fully  heart-felt human beings.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กนกนุช ชื่นเลิศสกุล. (2544). การเรียนรู้โดยผ่านการสะท้อนคิด : การศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก. วารสารสมาคมพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 9(2), 35-48.
กรรณิกา วิชัยเนตร. (2557). การสะท้อนคิด : การสอนเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล. วารสารพยาบาลตำรวจ, 6(2) 188-193.
เชิดศักดิ์ โฆวาสินธ์ (2540) การพัฒนาคุณภาพการคิด วารสารการวัดผลทางการศึกษา 18 (54) สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2556). โยนิโสมนสิการ. (วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม). เอกสารสืบค้น เมษายน 2560.
เพลินตา พรหมบัวศรี อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ จิราภรณ์ อนุชา และคณะ :, 2560 รายงานการวิจัยรูปแบบการศึกษาบูรณาการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ การโค้ช การสะท้อนคิด การใช้พลังคำถาม วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (เอกสารอัดสำเนา)
มกราพันธุ์ จูฑะรสก. (2554). การสร้างเครือข่ายระบบสาธารณสุขในวิชาชีพพยาบาล : ภายใต้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสู่สถานบริการเพื่อชุมชนเข้มแข็ง. (พิมพ์ครั้งที่ 2). ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา.
มกราพันธุ์ จูฑะรสก, เพลินตา พรหมบัวศรี, วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ, ศุกร์ใจ เจริญสุข, ประเสริฐ อัตโตหิ, อณิษฐา จูฑะรสก, และอรพิน วัฒนเศรษฐ์. (2560). การสะท้อนเส้นทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือนสู่คณะปฏิบัติการไร้พรมแดนปัญญาปฏิบัติ. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 หน้า 31 – 46).
มกราพันธุ์ จูฑะรสก, ลิลลี่ ศิริพร และ อณิษฐา จูฑะรสก. (2556). “การปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ใน มกราพันธุ์ จูฑะรสก และ อณิษฐา จูฑะรสก (บรรณาธิการ). การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรแห่งความสุขบนฐาน “จิตบริการด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน”. ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา.
มกราพันธุ์ จูฑะรสก, วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ และ ศักดิ์ขรินทร์ นรสาร. (2552). การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับอาจารย์พยาบาลในการประชุมวิชาการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.). นนทบุรี : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล.
มกราพันธุ์ จูฑะรสก, วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ, ศุกร์ใจ เจริญสุข, ลำเภา อุปการกุล, อณิษฐา จูฑะรสกและ ทิวา มหาพรหม . (2558). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือนสู่คณะปฏิบัติการไร้พรมแดนปัญญาปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 บริบทสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ใน มกราพันธุ์ จูฑะรสก (บ.ก.), เครือข่ายนวัตกรการวิจัย(หน้า 26 – 70). ขอนแก่น. : คลังนานาวิทยา.
มกราพันธุ์ จูฑะรสก และ อณิษฐา จูฑะรสก. (2558). การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและสาธารณสุข (Creaating the innovation in Healthcare and Public Health) กรุงเทพ : แดเนกซ์อินเตอร์คอปอเรชั่น จำกัด.
มกราพันธุ์ จูฑะรสก, สุวคนธ์ แก้วอ่อน และ จุรี แสนสุข. (2555). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์. การประชุมวิชาการวิจัยสถาบันประจำปี 2555 : การวิจัยสถาบันกับกระบวนการเรียนรู้สู่อนาคต. สมาคมสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา (สวพอ.)
มกราพันธุ์ จูฑะรสก และ อณิษฐา จูฑะรสก. (2560). การสะท้อนคิด : กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเชิงสร้างสรรค์ด้วยตะกร้า 3 ใบ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : แดเนกซ์อินเตอร์คอปอเรชั่น จำกัด.
ลิลลี่ ศิริพร, มกราพันธุ์ จูฑะรสก, ศุกร์ใจ เจริญสุข และคณะ (2557) รูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม สถาบันพระบรมราชชนก, วารสารการพยาบาลและการศึกษา. 7(1), 39-54
ศิริมา โกมารทัต, อรุณนี ประทุมถิ่น และณิรดา ปิ่นประสงค์ (2561) รายงานการวิจัยการสร้างแกนนำกัลยาณมิตรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมโรงพยาบาลชัยภูมิ (เอกสารอัดสำเนา)
สมควร หาญพัฒนชัยกูร, มกราพันธุ์ จูฑะรสก, ลิลลี่ ศิริพร และคณะ (2557) การพัฒนาชุมชนสุขภาวะ โดยใช้นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน (หนึ่งวิทยาลัยหนึ่งชุมชน) วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 24(1), 67-79

เอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ
Jeff Dyer, Hal Gregersen, and Clayton M. Christensen.(2011) The Innovator’s DNA : Mastering the Five skills of Disruptive of Building Breakthroughs. Harvard Business Press.
Jutarosaga M. and Jutarosaga A. (2011). Developing a Network Model for Humanized Public Health Care in Nursing Profession : Service for Local Community Empowerment, Health Service for Local Community Empowerment, Health Challenge Thailand Conference : London.
Jutarosaga M., Siriporn L. and Jutarosaga A. (2014). The Development Pathway of Integrated Education System in Thai Nursing Colleges under the Praboromarajchanok Instute for Humanized Health Care. Proceeding of Prince Mahidol Award Conference ; 27-31 Jan.2014.Pattaya, Thailand.
Larry Keeley and Helen Walters. (2013) Ten Types of Innovation : The Discipline of Building Breakthroughs. New Jersy : John Wiley & Son.
Senge, Peter. (1995). The Fifth Disciptine : The Art & Practice of The Learning Organization. London : Century Business.
Sergiovanni, T. (1998). International Journal of Leadership in Education. Vol.1/No.1/P.37.
Vijar Kumar. (2013). 101 Design Methods : A structured Approach for Driving Innovation in Your Organization. New Jersy : John Wiley & Son.
Wallace Jr., R. C., et al. (1997). The Learning School, Thousand Oaks. CA : Corwin Press Inc.

Downloads

Published

2019-12-25