การศึกษาความต้องการจำเป็นสำหรับคุณลักษณะผู้เรียน ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

Authors

  • อัจศรา ประเสริฐสิน Srinakharinwirot University
  • สมพร วันประกอบ

Keywords:

Learners’ Attribute, Thai Twelve Values, , Secondary Students

Abstract

The aim of this research was a study of needs for Learners’ Attribute on Thai Twelve Values for Secondary Students. Researchers bring learners’ attribute on Thai twelve values to build and design tools that will be used in quantitative. The experiment was conducted with junior high school students and high school students from schools in different regions. The instrument used in this study was a measure of learners’ attribute on Thai twelve values by the researcher has built a measuring instrument based on model developed specifically for high school students. The content validity was verified by experts. Analyze data needs to show the level of need for various aspects. Using the PNImodified index, priority ordering is used to sort the PNImodified indexes from descending order.

                The results demonstrated that:

The most needed of Thai twelve values are the pursuit of knowledge both direct and indirect education (PNImodified=0.232) , the next is the patriotic  religion  monarchy(PNImodified=0.217). And strengthened both body and mind, not giving up on the evil power (PNImodified=0.209), respectively. If consider the question, find that article 1: I am tenacious and ready to defend the nation were most of needs (PNImodified=0.290) , followed by article 6 : I participated in activities related to the monarchy (PNImodified=0.267)  and Article 19: I have a commitment, a willingness and a desire to learn. (PNImodified=0.263)  , respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ.
กองบัญชาการกองทัพไทย . (2559). การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการนำค่านิยมหลัก 12 ประการไปประยุกต์ใช้. หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 7.
กนกวรรณ ปัจจวงษ์.(2559). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความใฝ่เรียนรู้ขอองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต).มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,บัณฑิตวิทยาลัย,สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา.
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน. กระทรวงศึกษาธิการ. (2557). แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.kruthailand.net/2014/10/05/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1-12-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
[2557, Oct 16].
ญาดา จันทร์ศุกระ. (2555). การศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีความสามารถในการควบคุมตนเองต่างกัน. (ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, บัณฑิตวิทยาลัย, สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา.
ดาราวรรณ เดชฉกรรจ์.(2560).การพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่องภูมิปัญญาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้.วารสาร Veridien E-Journal,10(2),409-436.
เดลินิวส์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557. (2557). สพฐ.รับลูกคสช.สร้างค่านิยมคนไทยใหม่. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=37710&Key=hotnews
[2557, Oct 15].
เดลินิวส์ วันที่ 23 กันยายน 2557. (2557). กศน.ขับเคลื่อนค่านิยม12ประการ. แหล่งที่มา: https://www.dailynews.co.th/Content/education/268828/%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%99.%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A112%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
[2557, Oct 16].
ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 22 กันยายน 2557. (2557). สมศ.ใส่ตัวบ่งชี้ 'ค่านิยม 12 ประการ' ประเมินรอบสี่. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/content/451905 [2557, Oct 16].
แนวหน้า วันที่ 18 กันยายน 2557. (2557). ศธ.ชงสมศ.ผลักดันค่านิยม12ประการ. แหล่งที่มา: https://www.naewna.com/local/122211 [2557, Oct 16].
โพสต์ทูเดย์ วันที่ 13 ตุลาคม 2557. (2557). ศธ.เปิดแผนยุทธศาสตร์ค่านิยม 12ประการ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.kroobannok.com/72164 [2557, Oct 16].
ศิริวิมล ชูชีพวัฒนา.(2556).พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จังหวัดราชบุรี.(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต).มหาวิทยาลัยศิลปากร,บัณฑิตวิทยาลัย,ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว, สาขาจิตวิทยาชุมชน.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมสามัญศึกษา. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
สุวิมล ว่องวานิช.(2550). การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. (2557). ปชช.96%ชี้ค่านิยมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำคัญสุด -64%มองค่านิยม12ประการ สำคัญ ทุกคนควรมี. แหล่งที่มา: https://blog.eduzones.com/magazine/134871 [2557, Oct 16].
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2552). แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
Ali Guney and Selda Al. (2012). Effective learning environments in relation to different learning theories. Procedia - Social and Behavioral Sciences ,46 , 2334 – 2338.
Reimers, Eleonora Villegas. (2003). Teacher Professional Development: An International Review of the Literature. Paris. CHEMS.
Sabarinah Sh Ahmad, Mariam Felani Shaari, Rugayah Hashim and Shahab Kariminia.(2015). Conducive Attributes of Physical Learning Environment at Preschool Level for Slow Learners. Procedia - Social and Behavioral Sciences ,201, 110 – 120.

Downloads

Published

2019-12-25