การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

Authors

  • จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
  • ชัยยุธ มณีรัตน์

Keywords:

classroom action reseach, Learning Development

Abstract

The purpose of academic article is presented the main point of classroom action research for learning development which consists of classroom action research particularities, factors influencing of classroom action research, format and process of classroom action research, research presentation for developing student and classroom action research ethics. This academic article is distributed to academician and interested person who apply both to use in their research and developing academic profession for learning principle development.

Downloads

Download data is not yet available.

References

นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม. (2549). การวิจัยในชั้นเรียน. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542. (2542). ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 116). ตอนที่ 74 ก (19 สิงหาคม 2542).

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2559). เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิสณุ ฟองศรี. (2554). วิจัยในชั้นเรียน: หลักการและเทคนิคปฏิบัติ (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.

วสันต์ ทองไทย. (2554). เล่าเรื่องการวิจัย จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา.

สรชัย พิศาลบุตร. (2555). การทำวิจัยในชั้นเรียน เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์.

สุวิมล ว่องวาณิช. (2557). การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 17). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Hopkins, D. (2008). A teacher's guide to classroom research (4th ed.). Berkshire: McGraw-Hill.

Johnson, R. B. & Christensen, L. (2008). Educational research quantitative, qualitative, and mixed approaches (5th ed.). London: SAGE.

Koshy, V. (2010). Action research for improving educational practice: A step-by-step guide (2nd ed.). London: SAGE.

McNiff, J. & Whitehead, J. (2006). Action research. London: SAGE.

Mertler, C. A. (2006). Action research. London: SAGE.

Mills, G. E. (2003). Action research a guide for the teacher researcher (2nd ed.). New Jersey: Pearson.

Sringer, E. (2004). Action research in education. New Jersey: Pearson.

Downloads

Published

2019-12-25