การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการคณะวิชาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Authors

  • สงวนพงศ์ ชวนชม คณะศึกษาศาสตร์
  • อำนาจ อยู่คำ
  • สำเริง บุญเรืองรัตน์

Keywords:

Factors Affecting, Effectiveness of Academic Affairs Administration, Higher Education Institutions

Abstract

The objectives of this research were to 1) study level of effectiveness of academic affairs administration of faculties in higher education institutions in the lower northeastern region, 2) study level of factors affecting the effectiveness of academic  affairs administration of faculties and 3) study factors affecting the effectiveness of academic affairs administration of faculties in higher education institutions in the lower northeastern region. The research samples consisting of deans, associate deans, heads of departments and lecturers from 50 faculties in higher education institutions in the lower northeastern region in the academic year 2017 were selected by multi-stage sampling technique. A questionnaire with five-rating scale was used as research instrument. The effectiveness of academic affairs administration was measured in three aspects: students’ learning achievement, job satisfaction of lecturers and faculty overall perception of effectiveness. Factors affecting the effectiveness of academic affairs administration of faculties were measured in three aspects: student factor, lecturer factor and administrator factor. The Index of Item-Objective Congruence (IOC) of the questionnaire was at 0.80 – 1.00. The reliability as an individual aspect was at 0.921 – 0.987. Mean, standard deviation and multiple regression analysis was used to analyze data.

The results showed as follows:         

  1. The level of effectiveness of academic affairs administration of faculties in higher education institutions in the lower northeastern region was, as a whole and as an individual aspect, at high level. Faculty overall perception of effectiveness of academic affairs administration was rated the highest, followed by job satisfaction of lecturers and students’ learning achievement.
  2. The level of factors affecting the effectiveness of academic affairs administration of faculties was, as a whole and as individual aspect, at high level. Lecturer factor was rated the highest, followed by administrator factor and student factor.
  3. Four out of twelve factors were found related to the effectiveness of academic affairs administration of faculties in the lower northeastern region at very high level. Multiple correlation coefficient was at 0.948. The prediction of the effectiveness of academic affairs administration made by variables was at 89.90 percent. Variables that can be used to predict the effectiveness of academic affairs administration with statistical significance at 0.01 level were lecturers’ motivation (X9), students’ readiness for study (X1), academic affairs administration (X10) and scholarly qualifications of lecturers (X8). The regression equation of standard scores was as follows:

               Z = 0.450X9 + 0.345X1 + 0.460X10 – 0.247X8

Downloads

Download data is not yet available.

References

จิติมา วรรณศรี. (2557). การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา. พิษณุโลก : โรงพิมพ์รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ.
พิมพ์อร สดเอี่ยม. (2547). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการของสาขาวิชาในระดับ บัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฏ. ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. (การบริหารการศึกษา) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พัลลภ พัวพันธ์. (2553). ปัจจัยเชิงพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียน มัธยมศึกษาในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต. (การบริหารการศึกษา) นครราชสีมา :
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
ราชกิจจานุเบกษา. (2554). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 เล่ม 128 ตอนพิเศษ 47 ง ราชกิจจานุเบกษา ลง วันที่ 24 เมษายน 2554.
. (2558). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558. เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 259 ง ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558.
. (2561). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2661 เล่ม 139 ตอนพิเศษ 199 ง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561.
Chalmers, Deniese. And Fuller, Richard. (2000). Teaching for Learning at University. 2nd ed London : Kogan Page.
George, Jennifer. L and Jones, Gareth. R. (1999). Understanding and Managing Organizational Behavior. 2nd ed. New York : Addison-wesley.
Hoy K., Wayne and Miskel, Cecil. (๒๐๐๘). Educational Administration : Theory – Research – Practice. 5th ed Singapore : McGraw – Hill.
Kogan, Maurice. Moses, Ingrid and El-Khawas, Elaine. (1994). Staffing Higher Education : Meeting New Challenges. London and Bristol, Pennsylvania : Jessica.

Downloads

Published

2019-12-25