การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลในห้องคลอดสำหรับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยการประยุกต์ใช้ศูนย์การประเมิน

Authors

  • พุทธิราภรณ์ หังสวนัส Mahidol University
  • โชติกา ภาษีผล Faculty of Education, Chulalongkorn University
  • ศิริชัย กาญจนวาสี Faculty of Education

Keywords:

competency, nursing practice, labor room, nursing student, assessment center

Abstract

This research study was pilot study focusing on: 1) developing a model of nursing practice competency assessment in labor room for nursing students by using an application of assessment center; 2) Studying the result of nursing practice competency assessment in labor room for nursing students by using an application of assessment center. The sample consisted of 3 persons was faculty member of nursing and 12 persons was nursing student in Bachelor of Nursing Science Program from a faculty of nursing in Bangkok that is accredited by Thailand Nursing and Midwifery Council for 5 years and by inclusion criteria. Research instruments  were: 1) a model of nursing practice competency assessment in labor room for nursing students by using an application of Assessment Center; 2) a handbook for the model of nursing practice competency assessment in labor room; 3) simulation; 4) nursing record; 5) nursing performance evaluation form; and 6) a knowledge test. The findings revealed that time of nursing practice competency assessment in assessment center, the station for admit and nursing record used the highest time (gif.latex?\bar{X}= 16.25, SD = 3.72). Time of summary scores, the station for delivery baby, delivery of the placenta, and nursing record used the highest time (gif.latex?\bar{X}= 3.25, SD = .45). Time of feedback, the station for delivery baby, delivery of the placenta, and nursing record used the highest time (gif.latex?\bar{X}= 4.17, SD = .58). Nursing student had the highest skill, behavior and nursing record score for placenta assessment (gif.latex?\bar{X}= 25, SD = 1.04). Skill and behavior score and knowledge score were not correlation significant differences in statistical at .05.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

โชติกา ภาษีผล, Faculty of Education, Chulalongkorn University

Faculty of Education, Chulalongkorn University

ศิริชัย กาญจนวาสี, Faculty of Education

Faculty of Education

References

1. มาลีวัล เลิศสาครศิริ, วรรณี เดียวอิศเรศ, และสุดารัตน์ สุวารี. (2555). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 35 (2), 91-99.
2. ยุวดี วัฒนานนท์, วาสนา จิติมา, และวชิรา วรรณสถิตย์. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลก่อนฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยห้องคลอด กับ คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติพยาบาลผู้คลอดปกติในระยะคลอด. วารสารพยาบาลศาสตร์, 28 (4), 67-73.
3. ยุวดี วัฒนานนท์, ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์, กันยรักษ์ เงยเจริญ, วชิรา วรรณสถิตย์, วาสนา จิติมา, และพุทธิราภรณ์ หังสวนัส. (2559). ผลการเรียนรู้จากการใช้รูปแบบการสอนภาคปฏิบัติตามแนวคิดของดี เชคโค: การทำคลอดปกติ. วารสารพยาบาลศาสตร์, 34 (3), 19-29.
4. สายลม เกิดประเสริฐ, และศรีสมร ภูมนสกุล. (2556). ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล อาจารย์พยาบาล ต่อการเรียนการสอนในห้องฝึกปฏิบัติทักษะทางการผดุงครรภ์ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติในห้องคลอด. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 19 (3), 400-415.
5. สุมาลี จูมทอง, ดุษฎี ใยเหลา , งามตา วนินทานนท์, และสชญ ภู่คง. (2552). ประสบการณ์ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลจากการเรียนภาคปฏิบัติในห้องคลอด. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 15, 39-56.
6. Blackman, I., Hall, M., & Darmawan, I. G. N. (2007). Undergraduate nurse variables that predict academic achievement and clinical competence in nursing. Int Educ J, 8 (2), 222-236.
7. Cunningham, F. G., et al. (2018). Williams obstetrics (25th ed.). New York: McGraw-Hill.
8. International Task Force on Assessment Center Guidelines. (2015). Guidelines and ethical considerations for assessment center operations. Journal of Management, 41, 1244-1273.
9. Rotthoff, T., Ostapczuk, M. S., Kroncke, K. D., Zimmerhofer, A., Decking, U., Schneider, M., & Ritz-Iimme, S. (2014). Criterion validity of a competency-based assessment center in medical education a 4-year follow-up study. Med Educ Online, 19, 1-10.
10. Smart. J. R., Kranz, K., Carmona, F., Lindner, T. W., & Newton, A. (2015). Does real-time objective feedback and competition improve performance and quality in manikin CPR training – a prospective observational study from several European EMS. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 23, 1-11.
11. Thornton, G. C., & Rupp, D. E. (2006). Assessment centers in human resources management: Strategies for prediction, diagnosis, and development. New York, NY: Psychology Press.
12. World Health Organization, International Confederation of Midwives, & International Federation of Obstetricians and Gynecologists. (2004). Making pregnancy safer: The critical role of the skilled attendant. A joint statement by WHO, ICM and FIGO. Geneva: Department of Reproductive Health and Research.

Downloads

Published

2019-12-25