ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อความสุขภายในของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดสระแก้ว

Authors

  • วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์
  • จิตรา ดุษฏีเมธา
  • สุเมษย์ หนกหลัง
  • วรสรณ์ เนตรทิพย์

Keywords:

aging, internal happiness, recreation program, Srakaew province

Abstract

The study of effects of recreation program on the internal happiness of aging: The case study of aging in Srakaew province was the quasi-experiment study focusing on: - 1) Developing recreation program which promotes the happiness of aging 2) Studying the result of recreation program on the aging happiness. The sample in this research consisted of 60 aging who living in Nongmakfai, Srakaew province, and were selected by sample random and purposive sampling from population. The sample consisted of 30 persons in experimental group and 30 persons in control group. Research instrument were: 1) The internal happiness questionnaire and 2) The recreation program for aging. The data was analyzed by using t-test to compared the results before and after attending the recreation program between the experimental and control group. Findings were founded that 1) After attended the recreation program, sample got the overall of internal happiness and becoming scores higher than before attended. Considering in each item, there were significant differences in statistic at .05 2) After attended the recreation program, sample got the overall of internal happiness and becoming scores higher than control group. Considering in each item, there were significant differences in statistic at .05

Downloads

Download data is not yet available.

References

กุลยา ตันติพลาชีวะ. (2551). สุขกายกับวัยสูงอายุ. เรือนปัญญา, กรุงเทพฯ.
________________. (2551). สูงวัยด้วยใจสุข. เรือนปัญญา, กรุงเทพฯ
จิตรา ดุษฏีเมธา, สุเมษย์ หนกหลัง, ณัฐชวดี จันทร์ฟอง และ สุธี สุนทรชัย. (2558). การพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของ ผู้สูงอายุด้วยสยามหัวเราะบำบัดผ่านการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านท่าช้าง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว. วารสารเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 7(1), 31-46.
ประเวศ วะสี. (2548). มรรค 12 สู่ประเทศไทยอยู่เย็นเป็นสุข ถ้าปรารถนาความอยู่เย็นเป็นสุขก็ต้องใช้ดัชนี วัดความอยู่เย็นเป็นสุข. กรุงเทพฯ: สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
ปราโมทย์ ประสาทกุล. (บรรณาธิการ). (2560). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยประชากรและ สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.)
เพ็ญพิไล ฤทธาคานนท์ . (2550). พัฒนาการมนุษย์. กรุงเทพฯ: ธรรมดาเพรส
โพสต์ทูเดย์. (2558). ผลสำรวจพบสิงห์บุรีสุขที่สุดในไทยส่วนชลบุรีอันดับโหล่. ค้นเมื่อ 23 กรกฏาคม 2558, จาก https://www.posttoday.com/social/general/354041
สุกมล วิภาวีพลกุล (2546) คู่มือ Counselor เรื่องการช่วยเหลือผู้มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย. เชียงใหม่: กิตติการพิมพ์
สุพิชชา ชุมภาณี. (2551). ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ. วารสารสุขศึกษา พลศึกษา
และสันทนาการ. 34 (3-4): น.130-142.
สุเมษย์ หนกหลัง (2558). กิจกรรมเสมือนชุมชนเพื่อการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ในชุมชน: การบูรณาการแนวคิดสู่
การปฏิบัติ. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร. 5(2). น.1-13.
สุวิมล ตั้งสัจจพจน์.. (2553). นันทนาการและการใช้เวลาว่าง. กรุงเทพฯ : บริษัท เอดิสันเพรส โปรดักส์
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว. (มปป). สระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4ดี วิถีชีวิตพอเพียง. ค้นเมื่อ 23 กรกฏาคม 2558, จาก https://www.sakaeo.go.th/projecttheking/4D.html
Edginton, Christopher R. Hanson, Carole J. Edginton Susan R. and Hudson, Susan D. (1998).
Leisure Programimg A Service – Centered and Benefites Approach. Third Edition.
The McGraw-Hill Companies.
Kim,J., Yamada, N., Heo, J., & Han A. (2014). Health benefits of serious involvement in leisure activities among older Korean adults. International Journal of Qualitative studies on Health and Well –
being. Retrieved 30 July 2015, from https://www.ijqhw.net/index.php/qhw/article/view/24616
Mathieu, S. (2008). Happiness and Humor Group Promotes Life Satisfaction for Senior Center Participants.
Activities Adaptation and Aging. 32(2):134–148.
Rossman, J. Robert and Schlatter, Barbara Elwood. (2008). Recreation Programming Designing Leisure
Experiences. Champaign, IL: Sagamore Publishing
Rossman, J.R., & Schlatter, B.E. (2015). Recreation Programming Designing Leisure Experiences.
Champaign, IL: Sagamore Publishing
Russell, R.V. (2017). Pastimes: The Context of Contemporary Leisure. 6th edition IL:
Sagamore Publishing, Inc.
Russell, Ruth V. and Jamieson, Lynn M. (2008). Leisure Program Planning and Delivery. IL :
Human Kinetics
Torkildsen, G. (2005). Leisure and Recreation Management. Oxon : Routledge

Downloads

Published

2019-01-02