การพัฒนาแนวทางการประเมินการเรียนรู้ด้วยการวิจัยเป็นฐาน เพื่อสร้างเสริมความสามารถตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนิสิต

Authors

  • สุนทรา - โตบัว Kasetsart university

Keywords:

assessment for learning guidelines, research based learning, Thai Qualification Framework, graduate students

Abstract

This research aimed  to develop  assessment  for research based learning guidelines  on Thai Qualification Framework for graduate students. Action research design was employed in planning, acting, observing, reflecting and lesson learned to construct the assessment  for research based learning guidelines. Target population in the first circle was a graduate student enrolled in action research in education subject and target population in the second circle was a graduate student enrolled in qualitative research subject. Results revealed that  an assessment  for research based learning guidelines  on Thai Qualification Framework for graduate students composed of 6 aspects, which were 1) Principles of assessment were students to participate in the assessment of learning and reflect to improve their learning practices , 2) The purpose of the assessment was to provide feedback to both the instructors and the learners about the progress in learning and the successful completion of the TQF framework and research abilities,  3) the assessment purpose of the TQF framework was to integrate with research based learning, 4) the learning  and assessment process were integrated by research based learning , 5) assessment tools were a rubric scoring  and test, and 6) Reflections on learning focus on self reflection by using questions to assess and develop students’ learning outcomes. Recommendations for use can be adjusted to the learning strategies in accordance with the content.

คําสําคัญ :  assessment  for learning guidelines,  research based learning, Thai Qualification Framework,  graduate students

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

คณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2552). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒. ค้นเมื่อ 5 ธันวาคม 2559, สืบค้นจาก https://www.mua.go.th/users/tqf-hed

วิจารณ์ พานิช. นักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยวิจัยคือใคร. ค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2559, สืบค้นจาก https://www.gotoknow.org/blogs/posts/468851
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. (2556). การเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF), ณ ห้องกิ่งเพชร.
กรุงเทพฯ: โรงแรมเอเชีย.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2557). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557. นนทบุรี: ภาพพิมพ์.
Black, P.J. & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education, 5(1), 7-71.
Bloom, B., Hastings, J., & Madaus, G. (1971). Formative and summative evaluation of student learning.
New York: McGraw-Hill.
Cooper, D. (2006). Collaborating with students in the assessment process. Orbit, 36(2), 20–23.
Dennison, R.D., Rosselli, J.,& Dempsey,A. (2015). Evaluation beyond exams in nursing education. New York: Springer Publishing Company.
Goodman, J. (2012). Improving progress through AfL. Dr Joanna Goodman reflects on the role and application of assessment for Learning. Retreived . May 1, 2016, from https://en.wikipedia.org/wiki/Assessment_for_learning,
Sally Brown and Peter Knight. 1994. Assessing Learners in Higher Education. London: Kogan Page.