การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน: Creativity-based Learning (CBL)

Authors

  • Viriyah Rukchaipanit สถาบันพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียน

Downloads

How to Cite

Rukchaipanit, V. (2017). การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน: Creativity-based Learning (CBL). Walailak Journal of Learning Innovations, 1(2), 23–37. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jliwu/article/view/95056