การเรียนการสอนอุดมศึกษายุคใหม่ ผูกใจผู้เรียน ตรงใจผู้สอน

Authors

  • Bundit Thipakorn ฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Downloads

How to Cite

Thipakorn, B. (2017). การเรียนการสอนอุดมศึกษายุคใหม่ ผูกใจผู้เรียน ตรงใจผู้สอน. Walailak Journal of Learning Innovations, 1(2), 15–21. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jliwu/article/view/95055