วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21

Authors

  • Vicharn Panich

Downloads

How to Cite

Panich, V. (2017). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21. Walailak Journal of Learning Innovations, 1(2), 3–14. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jliwu/article/view/95054