Submissions

Login or Register to make a submission.

Author Guidelines

 
กระบวนการปฏิบัติงาน วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม

1. รับบทความจากผู้เขียนผ่านทางระบบ โดยผู้เขียนหรือผู้ส่งบทความจะต้องทำการลงทะเบียนในระบบก่อน (การรับ-ส่งบทความกำหนดให้ดำเนินการผ่านทางระบบเท่านั้น)
2. ตรวจสอบบทความในเบื้องต้น (จำนวนหน้าบทความ รูปแบบบทความ รูปแบบการเขียนอ้างอิงทั้งในเนื้อหาและท้ายบทความแบบ APA ขอบเขตบทความ เนื้อหาบทความโดยรวม)
3. พิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับบทความนั้น ๆ
4. เมื่อบทความผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ ก็จะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ
5. ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผ่านทางระบบ
    - ปิดชื่อและข้อมูลผู้เขียนบทความทั้งหมด ก่อนจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (รูปแบบ double-blinded) ผู้ทรงฯ จะไม่ทราบข้อมูลของผู้เขียนและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของผู้ทรงฯ
    - ระยะเวลาในการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 สัปดาห์
    - แต่ละบทความกำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอย่างน้อย 2 คน
6. ติดตามการปรับแก้บทความของผู้เขียน ระยะเวลาในการปรับแก้แต่ละครั้ง ดังนี้
      ปรับแก้ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 21 วัน
      ปรับแก้ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 14 วัน
      ปรับแก้ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 7 วัน
      ปรับแก้ครั้งสุดท้าย ระยะเวลา 5 วัน
      ทั้งนี้ กองบรรณาธิการ จะทำการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของบทคัดย่อ Abstract เนื้อหา เอกสารอ้างอิง และรายละเอียดอื่น ๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงรูปแบบของบทความตามที่กองบรรณาธิการกำหนด และหากผู้เขียนไม่ส่งบทความฉบับแก้ไขมายังกองบรรณาธิการในระยะเวลาที่กำหนด กองบรรณาธิการจะถือว่าผู้เขียนสละสิทธิ์ในการตีพิมพ์บทความลงในวารสาร โดยหากปรับแก้ในแต่ละครั้งไม่เรียบร้อย กองบรรณาธิการ จะแจ้งให้ผู้เขียนปรับในครั้งถัดไป หรือกองบรรณาธิการสามารถปฏิเสธการตอบรับตีพิมพ์จากการปรับแก้ไขในครั้งนั้นทันทีหากเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องให้ปรับแก้ในครั้งถัดไป
7. ส่งบทความฉบับตีพิมพ์ให้ผู้เขียนยืนยันผ่านทางระบบอีกครั้ง หากบทความรวมทุกอย่างแล้ว (ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย) จะต้องมีจำนวนหน้าไม่เกินตามที่กำหนด คือ 25 หน้า A4)
8. ออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ให้ผู้เขียน
9. เสร็จสิ้นกระบวนการของบทความนั้น ๆ
10. เผยแพร่วารสาร โดยดำเนินการเผยแพร่วารสารทางเว็บไซต์/ระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jke

 

ข้อเสนอแนะการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ลงในวารสาร

รูปแบบการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ลงในวารสาร

Journal Template 

download Journal Template 

Academic Article

บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอความรู้ ความเข้าใจ หรือมุมมองใหม่ ๆ ในเชิงวิชาการ

Research Articles

บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่เสนอผลงานที่ผู้เขียนได้ค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเอง

บทความปริทัศน์

งานเขียนที่เรียบเรียงขึ้น  โดยมุ่งอธิบาย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความคิดหรือมโนทัศน์ (concept) หนึ่งๆ ที่ปรากฏในศาสตร์หรือสาขาวิชาหนึ่งๆ  เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความกระจ่างแจ้งหรือได้แนวทางในการศึกษาต่อไป