กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์กาญจนา บุญส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรารัตน์ วิริยะการุณย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกุล มหาวิทยาลัยสยาม