ปริทัศน์หนังสือ "อันตัวข้าพเจ้านี้คือแมว"

Main Article Content

Namthip Methasate

Abstract

ไม่มี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Methasate, N. (2021). ปริทัศน์หนังสือ "อันตัวข้าพเจ้านี้คือแมว". ournal of umanities and ocial ciences, 17(1), 173-182. etrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/253114
Section
Book Review

References

Natsume Sōseki. 2562. อันตัวข้าพเจ้านี้คือแมว. แปลจาก Wagahai wa Neko De’aru吾輩は猫である. แปลโดย ชัญพัส วรศักดิ์. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ : กำมะหยี่ (544หน้า)

木股 知史. 1994.「夏目漱石の全小説を読む」.『国文学解釈と教材の研究』第39巻2号. 東京:学燈社.

三好行雄編. 1990. 『夏目漱石事典』. 東京:学燈社.