การพัฒนานักออกแบบลายมัดหมี่ในชุมชน

ผู้แต่ง

  • สมบัติ ประจญศานต์

คำสำคัญ:

สิ่งทอ, ออกแบบ, ลาย, มัดหมี่, นักออกแบบชุมชน

บทคัดย่อ

การออกแบบเป็นหนึ่งในหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์และนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ให้มีความสัมพันธ์กันผ่านกระบวนการเรียนรู้ แต่การทอผ้าเป็นเสมือนการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์จากภูมิปัญญา ช่างที่มีความชำนาญในการผลิตผ้ามัดหมี่ทอมือ ยังขาดองค์ความรู้ด้านการออกแบบลวดลายผ้าอย่างเป็นระบบ การพัฒนานักออกแบบลายผ้ามัดหมี่ในชุมชนจึงจำเป็นต้องสร้างหลักสูตรเพื่อผลิตนักออกแบบผ่านการเรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบลายผ้ามัดหมี่อย่างง่าย สามารถปฏิบัติได้จริงในเวลาจำกัด โดยอาศัยแม่ลายจากผืนผ้ามัดหมี่เป็นแม่ลายต้นแบบ ผลการทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่มทอผ้าของตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 30 คน พบว่า ร้อยละ 100 สามารถออกแบบลายมัดหมี่ลวดลายใหม่ได้ด้วยตนเอง และสามารถขยายผลไปยังกลุ่มทอผ้าของตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านค่าย, ตำบล กระสัง อำเภอเมือง และตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 80 คน พบว่า ร้อยละ 100 สามารถออกแบบลายมัดหมี่ลวดลายใหม่ได้ด้วยตัวเองเช่นกัน โดยได้ผลงานเชิงประจักษ์เพื่อการทอเป็นผืนผ้ามัดหมี่จริง ไม่น้อยกว่า 5 ลาย ต่อตำบล

เผยแพร่แล้ว

2022-02-11