สมรรถนะครูที่ส่งผลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ผู้แต่ง

  • พระอุดมธีรคุณ

คำสำคัญ:

สมรรถนะของครู, ศตวรรษที่ 21, ทักษะของผู้เรียน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2) ศึกษาสมรรถนะครู ที่ส่งผล
ต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สำานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มตัวอย่างคือ ครูโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สำานักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2563 จำานวน รวม 176 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1) แบบสอบถามทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2) แบบสอบถามการจัดการเรียนรู้ของครู 3) แบบสอบถาม
การพัฒนาผู้เรียนของครู 4) แบบสอบถามการบริหารจัดการชั้นเรียนของครู 5) แบบสอบถามการวิเคราะห์
สังเคราะห์และการวิจัยของครู และ 6) แบบสอบถามการสร้างความร่วมมือกับชุมชนของครู วิเคราะห์ข้อมูล
โดยคำานวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis
with LISREL : PAL)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ
ศาสนา สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อยู่ในระดับปานกลาง 2) สมรรถนะของครูที่ส่ง
ผลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การพัฒนาผู้เรียนของครู การจัดการเรียนรู้ของครู และการ
บริหารจัดการชั้นเรียนของครู สามสมรรถนะนี้อธิบายความแปรปรวนทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ได้ร้อยละ 83.40 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ = .01

เผยแพร่แล้ว

2020-12-28