ตัวแปรที่ส่งผลต่อความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในจังหวัดนครชัยบุรินทร

ผู้แต่ง

  • นิพล อินนอก

คำสำคัญ:

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ, ความเป็นผู้นำาทางวิชาการ, แรงจูงใจใฝ่รู้

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (2) ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับความเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในจังหวัดนครชัยบุรินทร์ จำานวน 330 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1) แบบสอบถามความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก (2) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่รู้ของครู (3) แบบสอบถามความรับผิดชอบในหน้าที่ของครู
(4) แบบสอบถามการพัฒนาตนเองของครู (5) แบบสอบถามความเป็นทางวิชาการของผู้อำานวยการโรงเรียน
(6) แบบสอบถามการบริหารจัดการโดยยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำานวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis with LISREL : PAL)
ผลการวิจัยพบว่า 1) โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในจังหวัดนครชัยบุรินทร์มีความเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง ลักษณะดังกล่าวนี้ของโรงเรียนแต่ละแห่งแตกต่างกันน้อย
2) ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ในจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ ความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้อำานวยการโรงเรียน อธิบายความแปรปรวน
ของความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้ร้อยละ 68.41 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ =.01

เผยแพร่แล้ว

2020-08-01