ที่ปรึกษา
พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด้านวิจัยและนวัตกรรม
พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์, ดร.
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด้านวิเทศสัมพันธ์และพันธกิจสากล
พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด้านกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัล
พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ., ดร.
รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

บรรณาธิการวารสาร
พระราชวิสุทธิกวี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
ดร.สันติ อุนจะนำ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

กองบรรณาธิการ
พระครูอรุณสุตาลังการ, รศ., ดร.
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พระครูวินัยธรสุริยา  สุริโย(คงคาไหว), ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พระมหาวิชาญ กนฺตสีโล, ดร.
คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
พระครูบวรชัยวัฒน์,ดร.
คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย หัตถา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศาสตราจารย์ ดร. รพีพรรณ คำหอมกุล
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี จันทรา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ธรรมชาติ
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ วิมล ดำศรี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
รองศาสตราจารย์ ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลรัตน์  ศรีนวลปาน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก นุ่นกล่ำ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ชุมเสน
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู
คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์ยิ้มย่อง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณพงศ์  วงศ์ณาศรี
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพมาศ เศวตวรโชติ
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศริน มนูญผล
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรัญญา แสงอัมพร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ดร. สวัสดิ์ อโนทัย
คณะศาสนาปรัชญา มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น
ดร.พัชรี สุเมโธกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ดร.สุปรีชา ชำนาญพุฒิพร
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ดร.โสภณ ขำทัพ
คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ดร.บุญส่ง ทองเอียง
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ดร.สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี
งานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
พระมหาเอกกวิน ปิยวีโร, ดร.
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
นายวิทยา ระน้อมบำรุง
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
นางจิตรา อุนจะนำ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
นางสาวมัณฑนา จันทรุมาศ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
นายจิรพัฒน์ เผือแก้ว
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
นายชุติเดช สุวรรณมณี
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ฝ่ายประสานงานและจัดการ
นางจิตรา อุนจะนำ

ฝ่ายกฎหมาย
พ.ต.อ.เจียร ชูหนู

ออกแบบปก
นางสาวมัณฑนา จันทรุมาศ

จัดรูปเล่ม
นายสราวุธ ธรนิล
นายจิรพัฒน์ เผือแก้ว