รายนามคณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พิจารณาบทความประจำ

“วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิษฐ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จักรพงษ์ภูวนารถ

ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณี ดอนจอหอ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม ธรรมบุตร

วิทยาการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ชวลีย์ ณ ถลาง

วิทยาการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ธโสธร ตู้ทองคำ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ วรุณี เชาวน์สุขุม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี รามนัฏ

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ มีใจซื่อ

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ

คณะการบริหารและจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล

วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณิชา ณ นคร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงสินถาวร

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ ชลไพศาล

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล

 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ บุญสนอง

คณะบริหาธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา พึงรำพรรณ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อมรศิริพงศ์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์ พลอยแหวน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ชูชินปราการ

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ ดร.สุทธิรัตน์ พลอยบุตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อาจารย์ ดร.ธนากร  มาเสถียร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรชัย กิติยานนท์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหรตะไวศยะ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์ ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อาจารย์ ดร. สุภาพร เพ่งพิศ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อาจารย์ ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาจารย์ ดร. คฑาวุฒิ สังฆาศ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อาจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ ดร.จีรนันท์ เขมพันธ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรภาคพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ ดร.ละเอียด ศิลาน้อย

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี

อาจารย์ ดร.วาสนา บุตรโพธิ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ ดร.จรูญ ชำนาญไพร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานเครือข่ายเกษตรกร

ตลาดสี่มุมเมือง

Professor Dr. Roh,Seong-Kyu

Sungkyunkwan University  South Korea

Professor Dr. Seung-jea

Korea National University of Education South Korea

 

 

 

 นิเทศศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

คณะนิเทศศาสตร์นวัตกรรมการสื่อสาร สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์

 

คณะนิเทศศาสตร์นวัตกรรมการสื่อสาร สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวดี บุญลือ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รองศาสตราจารย์ จันทนา ทองประยูร

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์

คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.โมนัยพล รณเวช

คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รายนามคณะผู้ทรงคุณวุฒิภายในพิจารณาบทความ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ

2. รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี ประทุมสุวรรณ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เยาวภา บัวเวช

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา ศิรินธนาธร

8. อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ขำเรือง

9. อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี

10. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย

11. อาจารย์ ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ

12. อาจารย์ ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ

13. อาจารย์ ดร.พงศ์สฏา เฉลิมกลิ่น

14. อาจารย์ ดร.พงษ์สันติ์ ตันหยง

 

15  อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์

16. อาจารย์ ดร.ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล

17  อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์ ปานยินดี

18. อาจารย์ ดร.ดวงใจ คงคาหลวง

19. อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ
20. อาจารย์ ดร.จีรวรรณ นกเอี้ยงทอง

21. อาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม

22. อาจารย์ ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา

23. อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช

24. อาจารย์ ดร.พันธิการ์ วัฒนกุล

25. อาจารย์ ดร.ภัทรภร ปุยสุวรรณ

26. อาจารย์ ดร.กิตติกร  สุนทรานุรักษ์