1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ 14. อาจารย์ ดร.พงษ์สันติ์ ตันหยง
2. รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี ประทุมสุวรรณ 15  อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ 16. อาจารย์ ดร.ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เยาวภา บัวเวช 17  อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์ ปานยินดี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา 18. อาจารย์ ดร.ดวงใจ คงคาหลวง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค 19. อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา ศิรินธนาธร 20. อาจารย์ ดร.จีรวรรณ นกเอี้ยงทอง
8. อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ขำเรือง 21. อาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม
9. อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี 22. อาจารย์ ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา
10. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 23. อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช
11. อาจารย์ ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ 24. อาจารย์ ดร.พันธิการ์ วัฒนกุล
12. อาจารย์ ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ 25. อาจารย์ ดร.ภัทรภร ปุยสุวรรณ
13. อาจารย์ ดร.พงศ์สฏา เฉลิมกลิ่น 26. อาจารย์ ดร.กิตติกร  สุนทรานุรักษ์