ที่ปรึกษาประจำกองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ 

ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว

บรรณาธิการบริหาร

ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ

รองบรรณาธิการบริหาร

ดร.สุชาดา แสงดวงดี

บรรณาธิการ

ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

รองบรรณาธิการ

ดร.กนกพัชร  กอประเสริฐ

ดร.ศานติ  ดิฐสถาพรเจริญ

อาจารย์ขวัญยุพา ศรีสว่าง

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

กองบรรณาธิการจากหน่วยงานภายนอก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณิชา ณ นคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์ คณะการจัดการและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.ชัยพร ธนถาวรลาภ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดร.ภัทรพล ชุ่มมี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดร.สรรชัย กิติยานนท์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี
ดร.วาสนา  บุตรโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดร.จรูญ ชำนาญไพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานเครือข่ายเกษตรกร ตลาดสี่มุมเมือง
กองบรรณาธิการจากคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
อาจารย์ ดร.ดวงใจ คงคาหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ขำเรือง      มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
อาจารย์ ดร. จันจิราภรณ์ ปานยินดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
อาจารย์ ดร.กิตติกร  สุนทรานุรักษ          มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
อาจารย์วีรกิจ อุฑารสกุล         มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม