Editorial Article

Main Article Content

Editor

Abstract

ตามที่ กระทรวงอุดมศึกษาฯ กำลังจะได้มีการให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้จัดกลุ่มใหม่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของตัวเอง และคาดว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่น่าจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า “กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก” ดังนั้นเป็นเหตุเป็นฤกษ์งามยามดีที่บทบรรณาธิการของวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับนี้จะถูกเขียนในลักษณะที่มีความเป็นงาน “วิจัย” มากขึ้น


ทบทวนวรรณกรรม


     บทความวิจัยหมายถึง บทความที่ผู้เขียนส่งเข้ามาให้กองฯพิจารณาและได้ระบุว่าเป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ หมายถึง บทความที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นบทความวิจัย มนุษยศาสตร์สาร มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Human Sciences ซึ่งผู้เขียนเข้าใจว่าเป็นความพยายามของกองบรรณาธิการรุ่นก่อนๆ ที่อยากจะให้วารสารนี้เป็นพื้นที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ “วิทยาการอันหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์”


วิธีการคัดเลือกบทความ


     เนื่องด้วยงานศึกษาหลายงานในฉบับนี้ มาจากสาขาวิชาที่หลากหลาย ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและทางอ้อมกับมนุษยศาสตร์  จึงมีกรอบทฤษฎีและวิธีการศึกษาที่ต่างกันไป ผู้อ่านอาจจะเริ่มจากดูที่หัวข้อของบทความว่ามีคำสำคัญทางทฤษฎีอะไรที่ตัวเองสนใจหรือไม่ หากดูแล้วไม่เจอคำสำคัญที่สนใจ ก็ส่งข่าวให้กองบรรณาธิการได้ เราจะได้นำไปปรับปรุงเกี่ยวกับแนวทางการรับบทความในอนาคต


ผลการคัดเลือกบทความ


     ผลการศึกษาพบว่ามนุษยศาสตร์สารยังอยู่ในฐาน TCI ซึ่งเป็นฐานที่ กพอ. ให้การยอมรับ[1] โดยที่มนุษยศาสตร์สารสามารถเผยแพร่ได้ 3 ฉบับต่อ 1 ปี และใน 1 ฉบับจะมีบทความประมาณ 9 - 11 บทความ โดยที่หลังๆ ไม่ค่อยมีใครส่งบทวิจารณ์หนังสือเข้ามาเลย (0%) นอกไปจากนั้นแล้ว ในปีนี้มนุษยศาสตร์สารยังจะได้มีการเผยแพร่ “วารสารฉบับเพิ่มเติม” (supplementary issue) ที่ทาง TCI ออกกฎว่าถ้าจะออก ต้องออกให้ต่อเนื่องจำนวนเท่ากันทุกปี ผู้เขียนบทบรรณาธิการพบว่าปีนี้เราได้เชิญ ศาสตราจารย์ สายชล สัตยานุรักษ์ มาเป็นบรรณาธิการรับเชิญ ยังไงรอติดตามกันได้


อภิปรายผล


     เหมือนข้างบน


สรุปผล


สรุปแล้ววารสารมนุษยศาสตร์สารยังรับบทความอยู่เรื่อยๆ และจะพยายามให้ได้มาตรฐาน TCI ถึงแม้ว่าท่านรัฐมนตรีพยายามจะไม่ใช้ TCI มาเป็นเกณฑ์ตีกรอบการส่งผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ และบรรณาธิการหวังว่า “ความเป็นงานวิจัย” ที่เห็นได้จากบทบรรณาธิการนี้จะช่วยพัฒนาวงการวิจัยของไทยให้ไปอยู่ “ระดับแนวหน้าของโลก” ได้


ข้อเสนอแนะ


หากนักวิจัยเขียนบทความได้ตามฟอร์มและมีมาตรฐานดังนี้ วงการวิจัยไทยจะชนะครับ…

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Editor. (2021). Editorial Article. Journal of Human Sciences, 22(1), 1-8. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/article/view/251869
Section
Editorial Article