Editorial Article

Main Article Content

Editor Journal of Human Sciences

Abstract

“มนุษยศาสตร์สาร” ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ตั้งแต่ฉบับปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา ตามที่ได้เคยแจ้งไว้แล้ว ทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนจำนวนการเผยแพร่บทความในวารสาร เป็นปีละ 3 ฉบับ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำเอกสารอ้างอิงให้เป็นภาษาอังกฤษทุกประเภทของรายการอ้างอิง และการยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสารโดยจะทำการเผยแพร่วารสารเฉพาะในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดรับกับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถติดตามรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเว็บไซด์ของวารสาร


สำหรับวารสารฉบับปีที่ 20 ฉบับที่ 2 นี้ พบว่าบทความที่นำเสนอก็ยังคงมีเนื้อหาคลอบคลุมในมิติที่หลากหลายด้านมนุษยศาสตร์ ทั้งที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะศาสตร์และการบรูณาการร่วมกัน ผ่านบทความที่น่าสนใจ ได้แก่ “การพัฒนาแผนการตลาดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการเพื่อสร้างให้จังหวัดเชียงรายเป็นจุดเชื่อมต่อการท่องเที่ยวของแหล่งอารยธรรมล้านนาผ่านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว” และ “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอัตลักษณ์ทางกลุ่มชาติพันธุ์ม้งผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาหมู่บ้านม้งกิ่วกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย” ซึ่งเป็นบทความที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีบทความที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านมิติอื่น ๆ ได้แก่ “รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนของสถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาดี จังหวัดชุมพร” “ความต้องการและการใช้แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ของชาวมอญ ในจังหวัดลำพูน” “การพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา” นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ “คำสลับพยางค์ในภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น” “ภาษาผู้หญิงและสิ่งประหลาด: พินิจความเหลื่อมล้ำทางเพศในบทละครเรื่อง วีนัส ของซูซาน ลอรี พาร์คส์” และ “มิติความแตกต่างและประสิทธิภาพในการสอนภาษาอังกฤษของผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาและไม่เป็นเจ้าของภาษาในมหาวิทยาลัยไทย”สำหรับการติดตามอ่านวารสาร ผู้อ่านสามารถติดตามได้จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซด์ของวารสาร https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/index


สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันที่กรุณาประเมินคุณภาพบทความก่อนตีพิมพ์อย่างเข้มข้น และถือโอกาสนี้เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา เสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยศาสตร์สาร” โดยสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ จากเว็บไซด์ของวารสาร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Journal of Human Sciences, E. (2019). Editorial Article. Journal of Human Sciences, 20(2), 1-11. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/article/view/213179
Section
Editorial Article