Editorial Article

Main Article Content

Veerawan Wongpinpech

Abstract

“มนุษยศาสตร์สาร” ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการเพื่อให้มี
ความเหมาะสมและสอดรับกับการพัฒนาวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ต่อไป โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำเอกสารอ้างอิงให้เป็นภาษาอังกฤษทุกประเภทของรายการอ้างอิง นอกจากนี้ยังได้ปรับเปลี่ยนจำนวนการเผยแพร่บทความในวารสาร เป็นปีละ 3 ฉบับ และได้ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสารโดยจะทำการเผยแพร่วารสารเฉพาะในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังที่ได้แจ้งไว้แล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถติดตามรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเว็บไซด์ของวารสาร https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/index


      สำหรับวารสารฉบับนี้ พบว่าบทความที่นำเสนอก็ยังคงมีเนื้อหาครอบคลุมในมิติที่หลากหลายด้านมนุษยศาสตร์ ผ่านบทความที่น่าสนใจ ได้แก่ “กลวิธีภาษาในประเด็นการเป็นหนี้และการออมที่ปรากฏผ่านสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์” ซึ่งเป็นบทความที่ได้นำแนวคิดทางด้านอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์มาประกอบการวิเคราะห์เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความตระหนักในการรับสารจากผู้ผลิตสื่อโฆษณามากยิ่งขึ้น สำหรับ“การวิเคราะห์ภาพและภาษาในโปสเตอร์การท่องเที่ยวแห่ประเทศไทย” ก็เป็นอีกบทความหนึ่งที่มุ่งเน้นให้เห็นประโยชน์ของการใช้โปสเตอร์การท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการโฆษณาที่สำคัญ ขณะที่“คำว่า “บน” ในภาษาไทย: พัฒนาการด้านชนิดคำ” เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ผู้เขียนมุ่งเน้นที่จะแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านชนิดคำของคำว่า “บน” ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่  “การเปลี่ยนแปลงด้านคำศัพท์และความหมายของคำอ้างถึงพระสงค์ในสมัยสุโขทัย” พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ: การเปรียบเทียบการดัดแปลงเนื้อหาและตัวละครของวรรณคดีฉบับการ์ตูนกับวรรณคดีในหนังสือเรียนวรรคดีวิจักษ์“การวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความ: เกณฑ์ประเมินคุณภาพ” “ผลของโปรแกรมพัฒนาการสื่อสารที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารของจิตอาสาดูแลผู้ป่วยในชุมชน อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย” และ “ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดการบำบัดด้วยการยอมรับและพันธสัญญาต่อความสอดคล้องในตนเองของนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัด


      สำหรับการติดตามอ่านวารสาร ผู้อ่านสามารถติดตามได้จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ใน
เว็บไซด์ของวารสาร https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/index


       สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันที่กรุณาประเมินคุณภาพบทความก่อนตีพิมพ์อย่างเข้มข้น และถือโอกาสนี้เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา
เสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยศาสตร์สาร” โดยสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ
ท้ายเล่มหรือจากเว็บไซด์ของวารสาร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wongpinpech, V. (2019). Editorial Article. Journal of Human Sciences, 20(1), 1-10. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/article/view/186577
Section
Editorial Article