คำแนะนำในการจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ในมนุษยศาสตร์สาร

Main Article Content

กองบรรณาธิการ มนุษยศาสตร์สาร

Abstract

การจัดพิมพ์ต้นฉบับ


ส่วนประกอบของบทความ


- ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง


การส่งต้นฉบับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
มนุษยศาสตร์สารก. (2018). คำแนะนำในการจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ในมนุษยศาสตร์สาร. Journal of Human Sciences, 19(2), 242-247. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/article/view/163239
Section
Editorial Article