Editorial Article

Main Article Content

Editor Journal of Human Sciences

Abstract

ดังที่ได้เกริ่นไว้ใน “มนุษยศาสตร์สาร” ฉบับปีที่ 19 ฉบับที่ 1 แล้วว่ากองบรรณาธิการจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานใน “มนุษยศาสตร์สาร” ตั้งแต่ฉบับปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป ให้มีความเหมาะสมและสอดรับกับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ อาทิ การปรับเปลี่ยนจำนวนการเผยแพร่บทความในวารสาร เป็น
ปีละ 3 ฉบับ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำเอกสารอ้างอิงให้เป็นภาษาอังกฤษทุกประเภทของรายการอ้างอิง และการยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสารโดยจะทำการเผยแพร่วารสารเฉพาะในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถติดตามรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเว็บไซด์ของวารสาร https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/index


      สำหรับวารสารฉบับนี้ พบว่าบทความที่นำเสนอก็ยังคงมีเนื้อหาคลอบคลุมในมิติที่หลากหลายด้านมนุษยศาสตร์ ทั้งทางด้านจิตวิทยา ภาษา วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา การท่องเที่ยว และสารสนเทศศาสตร์ ผ่านบทความที่น่าสนใจ ได้แก่ “ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวทรอตเซอร์ต่อความกรุณาต่อตนเองและการปรับตัวทางสังคมของเยาวชนที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง” ซึ่งเป็นบทความที่ได้นำองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาการให้การปรึกษามาพัฒนาคุณลักษณะด้านบวก ได้แก่ ความกรุณาต่อตนเองและการปรับตัวทางสังคมให้กับเยาวชนที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง ซึ่งนับวันจะพบว่าเยาวชนกลุ่มนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่“พลังแห่งการปลดปล่อยของอภินวนิยายและการเล่าเรื่องในนวนิยายเรื่อง จุติ ของ อุทิศ เหมะมูล” เป็นอีกผลงานหนึ่งที่น่าสนใจที่ผู้เขียนมุ่งเน้นที่จะแสดงให้เห็นพลังแห่งการปลดปล่อยของวรรณกรรม เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสรรสร้างรูปแบบการเขียนงานวรรณกรรมที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิมๆ นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่  “อุปลักษณ์สงครามสู่ “ความฝันจีน”: มุมมองทางปริชาน” “ศึกษาเปรียบเทียบสิกขาบทในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายาน” “แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จังหวัดจันทบุรี” “การประเมินการรู้สารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น” “ท่วงทำนองการเขียนในตำราจริยศาสตร์ล้านนา” และ “เอกสารคำให้การกับการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา”


      สำหรับการติดตามอ่านวารสาร ผู้อ่านสามารถติดตามได้ทั้งจากวารสารที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม และจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซด์ของวารสาร https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/index


            สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันที่กรุณาประเมินคุณภาพบทความก่อนตีพิมพ์อย่างเข้มข้น และถือโอกาสนี้เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา เสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยศาสตร์สาร” โดยสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ท้ายเล่มหรือจากเว็บไซด์ของวารสาร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Journal of Human Sciences, E. (2018). Editorial Article. Journal of Human Sciences, 19(2), 1-8. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/article/view/163176
Section
Editorial Article