ลีลาแห่งสันติภาพ” ใน เมื่อเลือดและกระดูกโหยไห้: การเดินทางผ่านสัททัศน์ ของการเยียวยาและการคืนดี แปลโดย โคทม อารียา, สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์, ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ และอธิษฐาน์ คงทรัพย์ บรรณาธิการโดย โคทม อารียา

Main Article Content

Janjira Sombutpoonsiri

Article Details

How to Cite
Sombutpoonsiri, J. (2017). ลีลาแห่งสันติภาพ” ใน เมื่อเลือดและกระดูกโหยไห้: การเดินทางผ่านสัททัศน์ ของการเยียวยาและการคืนดี แปลโดย โคทม อารียา, สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์, ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ และอธิษฐาน์ คงทรัพย์ บรรณาธิการโดย โคทม อารียา. Journal of Human Rights and Peace Studies, 3(1), 215–222. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/HRPS/article/view/164165
Section
Book Reviews