ลีลาแห่งสันติภาพ” ใน เมื่อเลือดและกระดูกโหยไห้: การเดินทางผ่านสัททัศน์ ของการเยียวยาและการคืนดี แปลโดย โคทม อารียา, สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์, ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ และอธิษฐาน์ คงทรัพย์ บรรณาธิการโดย โคทม อารียา

Main Article Content

Janjira Sombutpoonsiri

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sombutpoonsiri, J. (2017). ลีลาแห่งสันติภาพ” ใน เมื่อเลือดและกระดูกโหยไห้: การเดินทางผ่านสัททัศน์ ของการเยียวยาและการคืนดี แปลโดย โคทม อารียา, สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์, ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ และอธิษฐาน์ คงทรัพย์ บรรณาธิการโดย โคทม อารียา. Journal of Human Rights and Peace Studies, 3(1), 215–222. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/HRPS/article/view/164165
Section
Book Reviews