ข้อเสนอการแปลงเปลี่ยน ความขัดแย้งชายแดนใต้ ผ่านการผสานวัฒนธรรม และการปกครองร่วมกัน

Main Article Content

Gothom Arya

Abstract

The protracted violent situation in Southern Border Area has been going on for more than a decade. The conflict is complex and involves many actors. In order to transform such conflict, it is necessary to understand the goals of relevant actors. Unfortunately, armed movements do not clearly spell out their demands. Therefore, this article proposes to go back to the 7 points original demands made 70 years ago by a prominent religious leader, namely Haji Sulong. The consideration of these demands in conjunction with the more recent ones made by civil society led to two important issues: the building of a multiculturalist and united society where different cultures interact with respect and the development of a special form of local governance in accordance with the will of local people. After a preliminary analysis of these two issues, the article goes on to suggest further study with active participation and deliberation of relevant actors, thus preparing for the practical implementation of these issues and bringing them to be part of the agenda of the ongoing peace dialogue process.

Article Details

How to Cite
Arya, G. (2017). ข้อเสนอการแปลงเปลี่ยน ความขัดแย้งชายแดนใต้ ผ่านการผสานวัฒนธรรม และการปกครองร่วมกัน. Journal of Human Rights and Peace Studies, 3(1), 109–140. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/HRPS/article/view/164154
Section
Academic Articles

References

ภาษาไทย
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.). (2506). เอาชนะ
ความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์. กรุงเทพฯ.

คณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี. (2559). ตัวแสดงระหว่างประเทศในความ
ขัดแย้งถึงตายที่ชายแดนใต้. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.

คมชัดลึก. (2556). บีอาร์เอ็น และ “อามีน โต๊ะมีนา”. ค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2560,
จาก https://www.komchadluek.net/news/scoop/153774

จอห์น พอล เลเดอรัค. (2555). พลังธรรมแห่งจินตนาการ. นครปฐม: สถาบัน
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.

นาซือเราะ เจะฮะ. (2558). เด่น โต๊ะมีนา: 7 ข้อ ฮัจญีสุหลง - 5 ข้อ BRN รัฐให้ได้
ภาคใต้สงบ. ค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2560, จาก https://www.isranews.
org/south-news/academic-arena/item/40618-den.html

นิติธร วงศ์ยืน. (2560). ดะโต๊ะยุติธรรมประจำศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล: ความเป็นมาซึ่งควรบันทึกไว้.
ค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2560, จาก https://elib.coj.go.th/Article/
courtP6_4_3.pdf

บะห์รูน. (2548). ญิฮาดสีเทา ใครสร้าง ใครเลี้ยงไฟใต้. หน้า 115 - 116
กรุงเทพฯ: สาริกา.

ฟาฏินา วงศ์เลขา. (2560). “ทวิภาษา” แก้ปัญหาอ่านไม่ออก - เขียนไม่ได้.
ค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2560, จาก https://www.moe.go.th/moe/th/
news/detail.php?NewsID=45099&Key=news_research

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้. (2559). สภาประชาสังคมใต้แถลงยุทธศาสตร์ใหม่
สร้างพื้นที่กลาง - ผลักดันประชาชนร่วมกระบวนการสันติภาพ. ค้นเมื่อ
28 กรกฎาคม 2560, จาก https://www.deepsouthwatch.org/dsj/
th/8759

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. (2560). นโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562. ค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2560,
จาก https://www.nsc.go.th/Download1/นโยบายการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้%20พ.ศ.%202560-2562.pdf

อับดุลเลาะ หวังหนิ. (2558). “มารา ปาตานี” เปิด 3 ข้อเรียกร้องจี้ “ประยุทธ์”
ใช้ ม.44 ประกาศวาระแห่งชาติ. ค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2560,
จาก https://www.isranews.org/isranews-article/item/40932-
mara_40932.html

อามาตยา เซน (เขียน) ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ (แปล). (2555). อัตลักษณ์และความ
รุนแรง. หน้า 111 - 114. นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล.

อิมรอน. (2558). 419 NGOs ช่วยแก้หรือซ้ำเติมปัญหาไฟใต้. ค้นเมื่อ 28
กรกฎาคม 2560, จาก https://pulony.blogspot.com/2015/01/419-
ngos.html

Deep South Watch. (2556). ข้อเรียกร้องเบื้องต้น 5 ประการของ BRN: ต้นฉบับ
และบทแปลหลากสำนวนหลายภาษา. ค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2560,
จาก www.deepsouthwatch.org/node/4635

Deep South Watch. (2559). รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace
Survey) ครั้งที่ 1 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559). ค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม
2560, จาก https://www.deepsouthwatch.org/node/9617

Deep South Watch. (2560). บทสรุปผู้บริหาร ผลการสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Peace
Survey] ครั้งที่ 2. ค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2560 จาก https://deep-
southwatch.org/sites/default/files/bthsrupphuubrihaar-
ps2_03012017.pdf

ภาษาอังกฤษ
Avruch, Kevin. (2006). Culture and Conflict Resolution. Washington
D.C.: United States Institute of Peace.

Baumann, Gerd. (1999). The Multicultural Riddle.
London: Routledge.

Curle, Adam. (1971). Making Peace. London: Tavistock.

Galtung, Johan. (1958). Theories of Conflict: Definitions, Dimension,
Negations, Formations. USA: Columbia University.

Gunaratna, Rohan; Acharya, Arabinda. and Chua, Sabrina. (2005).
Conflict and Terrorism in Southern Thailand. Singapore:
Marshall Cavendish International.

Parekh, Bhikhu. (2006). Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity
and Political Theory. New York: Palgrave Macmillan.

Rattansi, Ali (2011). Multiculturalism: A Very Short Introduction.
New York: Oxford University Press Inc.

Taylor, Charles. (1994). Multiculturalism and the Politics of
Recognition. New Jersey: Princeton University Press.

Varshney, Ashutosh. (2002). Ethnic Conflict and Civic Life. New Delhi:
Oxford University Press.

Watson, C. W. (2010). Multiculturalism. Berkshire: Open University
Press.

Widjojo, Muridan. S. (editor). (2010). Papua Road Map. Singapore:
ISEAS Publishing.