“ สมควรแล้ว”: “ การเป็นปกติวิสัย” ของความรุนแรงที่กระทำต่อคนไร้บ้าน ในมะนิลา

Main Article Content

บุญเลิศ วิเศษปรีชา

Abstract

บทความชิ้นนี้กล่าวถึงประสบการณ์ความรุนแรง

Article Details

How to Cite
วิเศษปรีชา บ. (2016). “ สมควรแล้ว”: “ การเป็นปกติวิสัย” ของความรุนแรงที่กระทำต่อคนไร้บ้าน ในมะนิลา. Journal of Human Rights and Peace Studies, 2(1), 103–140. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/HRPS/article/view/163855
Section
Academic Articles

References

Abinales, Patricio N. and Donna J. Amoroso. (2005). State and Society
in the Philippines. Lanham, MD: Rowman & Littlefield
Publishers.

Aoki, Hideo, (2008). “Globalization and the Street Homeless in Metro
Manila”. Philippines Studies 56 (1), 69-76.

Bello, Walden F., Marissa De Guzman, Mary Lou Malig, and Herbert
Docena. (2004). The Anti-development State: The Political
Economy of Permanent Crisis in the Philippines. London;
New York; New York: Palgrave.

Bonner, Raymond. (1987). Waltzing with a Dictator: The Marcoses and
The Making of American Policy. New York: Random House.

Bourdieu, Pierre. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judge-
Ment of Taste. Cambridge, Mass: Harvard University Press.


Bourgois, Philippe I. (1995). In search of Respect: Selling Crack in El
Barrio, Structural analysis in the Social Sciences. Cambridge;
New York: Cambridge University Press.

Bourgois, Philippe and Nancy Scheper-Huges. (2004). “Comment.”
Current Anthropology 45(3), 317-318.

Bourgois, Philippe and Jeff Schonberg. (2009). Righteous Dopefiend.
Berkeley: University of California Press.


Brush, Barbara L. and Julie Sochaski. (2007). “International Nurse
Migration: Lessons from the Philippines.” Policy, Politic and
Nursing Practice 8(1), 37-46.

Chopp, Rebecca S. (1986). The Praxis of Suffering: An Interpretation
of Liberation and Political Theologies. Maryknoll, NY: Orbis
Books.

Clifford, James and George Marcus. (1996). Writing Culture: The
Poetics and Politics of Ethnography. Berkley: University of
California Press.

Das, Veena. (2000). Violence and Subjectivity. Berkley: University
of California Press.

________. (2001). Remaking a World: Violence, Social Suffering, and
Recovery. Berkley: University of California Press.

Dewalt, Kathleen. M., Billie R. Dewalt and Coral B. Wayland (1998).
“Participant Observation”. In Handbook of Methods in
Cultural Anthropology, edited by H. Russell Bernard, 259-295.
California: Sage Publication.

Farmer, Paul. (1997). “On Suffering and Structural Violence: A View
from Below”. In Social Suffering, edited by Arthur Kleinman,
Veena Das, and Margaret M. Lock, 261-283. Berkley: University
of California Press.

________. (2003). Pathologies of Power Health, Human Rights, and the
New War on the Poor. Berkley: University of California Press.

________. (2004). “An Anthropology of Structural Violence.” Current
Anthropology 45(3), 305-325.

Galtung, Johan. (1969). “Violence, Peace, and Peace Research.”
Journal of Peace Research 6 (3), 167-191.

Kine, Phelim. (2015) “Rodrigo Duterte: The Rise of Philippines’ Death
Squad Mayor.” http”//www.themarknews.com/2015/07/07/
rodrigo-duterte-the-rise-philippines-death-squad-mayor/.
Accessd on November 15, 2016.

Kleinman, Arthur, Veena Das, and Margaret M. Lock. (1997). Social
Suffering. Berkley: University of California Press.

Lancione, Michele. (2014). “Entanglements of Faith: Discourses,
Practices of Care and Homeless People in an Italian City of
Saints.” Urban Studies 51(14), 3062-3078.

Levi, Primo. (1988). The Drowned and the Saved. New York:
Summit Books.

Manila Times, December 11, 2010. “Vagrants and Homeless”.

Malinowski, Bronislaw. (1922). Argonauts of the Western Pacific. New
York: EP Dutton & Co.

McCoy, Alfred W. (1993). An Anarchy of Families: State and Family in
The Philippines. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press.

Scheper-Hughes, Nancy. (1992). Death without Weeping: The Violence
of Everyday Life in Brazil. Berkley: University of California
Press.

Schubert, J. Daniel. (2010). “Suffering/Symbolic Violence.” In Pierre
Bourdieu: Key Concepts, edited by Michael Grenfell, 183-198.
Durham [U.K.]: Acumen.