ประสบการณ์เก็บข้อมูลภาคสนาม ในพื้นที่ความรุนแรงถึงตาย

Main Article Content

พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

Abstract

It has been known that doing fieldwork is the heart of data
collection methods for anthropologists as it is a science meant
to understand human beings, culture, and everyday life behavior
through practicing participatory observation and living in the village.
Those techniques normally can be done in the “normal” fields. However,
in dangerous places and deadly zones, an anthropologist might
need special techniques to do fieldwork. This article aims to present
a researchers’ experience and negotiation strategies while doing
fieldwork under fire or in the deadly conflict zone of the Deep South
of Thailand since 2007 onward. The contribution of this study may
be useful for researchers who are passionate in doing fieldwork in
dangerous fields.

Article Details

How to Cite
นาคอุไรรัตน์ พ. (2015). ประสบการณ์เก็บข้อมูลภาคสนาม ในพื้นที่ความรุนแรงถึงตาย. Journal of Human Rights and Peace Studies, 1(2), 117–134. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/HRPS/article/view/163814
Section
Academic Articles

References

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. (2551). ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง”: ปัตตานี
ในรอบกึ่งศตวรรษ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์. (2556). “คนกลุ่มน้อยนิด” และ “ชีวิตแห่งการต่อรอง”:
กรณีศึกษาคาทอลิกในปัตตานี. กรุงเทพฯ: ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.

ยศ สันตสมบัติ. (2559). มนุษย์กับวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Green (1995). Living in a State of Fear. In Nordstrom, C., and Robben,
A. C.G.M., Fieldwork Under Fire: Contemporary studies of
Violence and Survival pp.105-128.

Nordstrom, C. and Robben, A. C.G.M. (Eds.) (1995). Fieldwork under
fire: Contemporary Studies of Violence and Survival, Berkeley,
Los Angeles, London: University of California Press.