Perceptions of the Impacts of Tourism among Rural Communities in Luang Namtha, Luang Prabang, Khammouane and Champasak, Lao PDR (การรับรู้ถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนชนบทใน แขวงหลวงน้าทา แขวงหลวงพระบาง แขวงคำม่วน และ แขวงจำปาศักดิ์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

Main Article Content

Steven Schipani

Abstract

บทคัดย่อ

จำนวนนักท่องเที่ยวนานาชาติที่มาเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน พ.ศ. 2551 มีจำนวนถึง 1.73 ล้านคน ซึ่งสร้างรายได้ราว 275 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาตามอัตราแลกเปลี่ยน และได้สร้างงานให้ท้องถิ่นถึง 17,000 งาน ดังนั้นจึงมีการส่งเสริม การท่องเที่ยวในฐานะที่เป็นกลไกหลักของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรม การท่องเที่ยวหลักส่วนใหญ่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นการท่องเที่ยวสถานที่ ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ในเมืองหลวงเวียงจันทน์ และแหล่งมรดกโลกที่ได้ รับการคัดเลือกโดยองค์กรยูเนสโกคือเมืองหลวงพระบาง และปราสาทหินวัดพู และสิ่งก่อสร้าง ใกล้เคียงในแขวงจำปาสัก แต่การจัด “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ไปตามหมู่บ้านชุมชนชาติ พันธุ์ต่างๆ ก็เป็นที่นิยมมากเช่นกัน โปรแกรมการท่องเที่ยวในแบบหลังนี้เริ่มขึ้นในช่วง พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ. 2550 ในลักษณะโครงการสาธิตที่ได้รับการพิจารณาจัดขึ้นโดยรัฐบาลด้วยความร่วมมือ จากผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและองค์กรความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ คือ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และ ธนาคารเพื่อการ พัฒนาเอเชีย (เอดีบี) การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มีการวางแผน และจัดการโดยคนในท้องถิ่นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อช่วยกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ชนบทต่างๆ การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความพึงพอใจของครัวเรือนในชนบทต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนและประเมินการรับรู้ของพวกเขาต่อผลกระทบจากการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยการใช้การสำรวจจากตัวอย่างข้อมูล 391 ครอบครัวที่อาศัยอยู่ใน 12 หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มนํ้าโขง บทความนี้เสนอผลการสำรวจและศึกษาปัจจัย ที่อาจมีส่วนทำให้มีความแตกต่างอย่างสำคัญ ในครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ ลาว ขมุ ม้ง และ ลาวเทิง ต่อการรับรู้ถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนของพวกเขา

คำสำคัญ: การท่องเที่ยว การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ชุมชนชาติพันธุ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

Abstract

The number of international tourist arrivals to Lao PDR in 2008 reached 1.73 million, generating approximately US$ 275 million in foreign exchange and 17,000 domestic jobs, thus firmly establishing tourism as one of the country’s main engines of economic growth. The majority of Lao PDR’s tourism activity is centered on natural, cultural and historic attractions in Vientiane Capital and UNESCO World Heritage Sites in Luang Prabang and Vat Phou-Champasak. Nevertheless, organized “community-based” tours to rural ethnic villages are also very popular. Many of the latter programs began between 2003 and 2007 as demonstration projects deliberately established by the government in cooperation with tour operators and international development partners such as UNESCO and the Asian Development Bank. Promotion of community-based tourism that is planned and managed by local people is one of Lao PDR’s main strategies to help spread the economic benefits of tourism to rural areas. To better understand rural households’ satisfaction with community-based tourism and gauge their perception of tourism’s impacts, a study was carried out in December, 2007. A standard survey was administered to a sample of 391 families living in 12 villages that participated in the Mekong Tourism Development Project. This article presents the results of the survey and explores some of the factors that may have contributed to substantial variation in ethnic Lao, Khmu, Hmong and Lanten families’ perceptions of how tourism is impacting their communities.

Keywords: tourism, economic growth, ethnic communities, Lao PDR

 

到老挝旅游的国际旅客的数量在2008年已经达到173万,产生了大约2.75亿的外汇,提供了17,000国内工作岗位,因此,稳固地发展旅游业已经成为为国家经济增长的主要动力。老挝旅游资源大部分集中在首都万象和联合国世界文化遗产琅勃拉邦和瓦埔占巴塞的自然、文化和历史名胜。然而,组织到农村少数民族村的“以社区为基础”的旅游已经非常流行。在2003年到2007年之间,后者的许多项目开始作为演示项目由政府联合旅游合作者以及国际发展伙伴,如联合国教科文组织和亚洲发展银行慎重地加以实施。以社区为基础的旅游项目的推动,由当地人计划并加以管理,是老挝政府帮助农村地区扩大经济效益的一个主要策略。为了更好地理解农村居民对社区基础旅游业的满意度,以及评估它们对旅游影响力的理解,2007年12月开展了这项研究。选取12个村庄391个家庭作为样本参加湄公河旅游发展项目,展开标准调查。本文阐述了调查的结果,探索了一些因素可能对寮族、克木人、 赫蒙和老听族理解旅游业对他们社区的影响存在的真正差异有所贡献。

关键词:旅游业,经济增长,少数民族社区,老挝人民民主共和国

 

ບົດຄັດຫຍໍ້

ຈຳນວນ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ນານາ​ຊາດ​ທີ່​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ​​ສາທາລະນະ​ລັດ​ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ປະຊາຊົນ​ລາວ​ໃນ​ປີ ຄ.ສ. 2008 ມີ​ຈຳນວນ​ເຖິງ 1,73 ລ້ານ​ຄົນ. ​ຊຶ່ງ​ສ້າງ​ລາຍ​ໄດ້​ປະມານ 275 ລ້ານ​ຫຼຽນສະຫະລັດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາຕາມ​ອັດຕາ​ແລກ​ປ່ຽນ ແລະ​ໄດ້​ສ້າງ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ໃຫ້​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ເຖິງ 17.000 ຕຳ​ແໜ່​ງ. ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງ​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ໃນ​ຖານະ​ທີ່​ເປັນ​ກົນ​ໄກ​ຫຼັກຂອງ​ການຈະ​ເລີ​ນ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ, ກິດຈະກຳ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ຫຼັກສ່ວນ​ໃຫ່ຍຂອງສາທາລະນະ​ລັດ​ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ປະຊາຊົນ​ລາວ​​ເປັນ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ສະຖານ​ທີ່​ທາງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ, ວັດທະນາ​ທຳ​ແລະ​ປະຫວັດສາດ ​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ ​ແລະ​ແຫຼ່ງມໍລະ​ດົກ​ໂລກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄັ​ດ​ເລືອກ​ໂດຍ​ອົງການ​ຢູ​​ແນັດ​ສະ​ໂກ ຄື​ເມື​ອງຫຼວງພະ​ບາງ ​ແລະ​ປະສາດ​ຫີນ​ວັດ​ພູແລະ​ສິ່ງ​ກໍ່ສ້າງ​ໃກ້​ຄຽງ​ໃນ​ແຂວງ​ຈຳປາ​ສັກ. ​ແຕ່​ການຈັດ “ການທ່ອງທ່ຽ​ວ​ໂດຍ​ຊຸມ​ຊົນ” ​ໄປ​ຕາມ​ບ້ານ​ຊຸມ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ພັນ​ຕ່າງ​ກໍ​ເປັນ​ທີ່​ນິຍົມ​ຫຼາຍ​ເຊັ່ນ​ກັນ. ລາຍການ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ໃນ​ແບບ​ຫຼັງນີ້​ເລີ່​ມຂື້ນ​ໃນ​ຊ່ວງ​ປີ ຄ.ສ. 2004 ​ເຖິງ ຄ.ສ. 2007 ​ໃນລັກສະນະ​​ໂຄງການ​ສາທິດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພິຈາລະນາ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ລັດຖະບານ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮ່ວມ​ມື​ຈາກ​ຜູ້​ປະກອບ​ການ​ກາ​ນທ່ອງ​ທ່ຽວ​​ແລະ​ອົງກອນຄວາ​ມຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ພັດທະນາ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ຄື ອົງການ​ການ​ສຶກສາວິທະຍາສາດ​ແລະວັດທະນະ​ທຳ​ແຫ່ງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ (ຢູ​ແນັດສ​ະໂກ) ​ແລະ​ທະນາຄານ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະນາ​ອາຊີ (​ເອດີ​ບີ). ກາ​ນສົ່ງ​​ເສີມ​ການທ່ອງທ່ຽວ​​ໂດຍ​ຊຸມ​ຊົນ​ຊຶ່ງ​​ເປັນ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ທີ່​ມີ​ການວາງ​ແຜນ​ແລະ​ຈັດການ​ໂດຍ​ຄົນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ກົນລະຍຸດ​ຫຼັກຂອງ​ສາທາລະນະ​ລັດ​ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ປະຊາຊົນ​ລາວ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ກະຈາ​ຍລາຍ​ໄດ້​ທາງ​ເສດຖະກິດ​ຈາກ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ໄປ​ຍັງ​ພື້ນ​ທີ່​ຊົນນະບົດ​ຕ່າງໆ. ການ​ສຶກສາ​ເພື່ອ​ທຳ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເພິງພໍ​ໃຈ​ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ຊົນນະບົດ​ຕໍ່​ການທ່ອງທ່ຽວ​ໂດຍ​ຊຸມ​ຊົນ ​ແລະ​ປະ​ເມີນ​ການ​ຮັບ​ຮູ້​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຕໍ່​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ການທ່ອງທ່ຽວ​​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໃນ​ເດືອນ​ທັນວາ ປີ ຄ.ສ. 2007 ​ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ການ​ສຳ​ຫຼວດຈາກ​ຕົວຢ່າງ​ຂໍ້ມູນ 371 ຄອບຄົວ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ 12 ບ້ານທີ່​ເຂົ້າຮ່ວມ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ລຸ່ມ​ນ້ຳຂອງ. ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ສະ​ເໜີ​ຜົນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດແລະສຶກສາ​ປັດ​ໃຈ​ທີ່​ອາດ​ມີສ່ວນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ຢ່າງ​ສຳຄັນ​ໃນ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​​ກຸ່ມເຜົ່າ​ພັນ ລາວ, ຂະມຸ ​ແລະມົ້ງ ​ຕໍ່​ການ​ຮັບ​ຮູ້​​ເຖິງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຂອງ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

ຄຳສຳຄັນ: ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຈະ​ເລີ​ນ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງ​ເສດຖະກິດ, ຊຸມ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ພັນ, ໃນ​ສາທາລະນະ​ລັດ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ ປະຊາຊົນ​ລາວ.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Schipani, S. (1). Perceptions of the Impacts of Tourism among Rural Communities in Luang Namtha, Luang Prabang, Khammouane and Champasak, Lao PDR (การรับรู้ถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนชนบทใน แขวงหลวงน้าทา แขวงหลวงพระบาง แขวงคำม่วน และ แขวงจำปาศักดิ์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว). Journal of Mekong Societies, 7(1), 39-53. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/view/6743
Section
Articles