About Some Linguistic Variations in Phu Tai (ความหลากหลายทางภาษาศาสตร์ของภาษาผู้ไท)

Main Article Content

Jean Pacquement

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้เกี่ยวข้องกับลักษณะความหลากหลายด้านโครงสร้าง หน่วยคำคำศัพท์ ของภาษาผู้ไท ซึ่งเป็นภาษาตระกูลไท สาขาตะวันตกเฉียงใต้ที่พูดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยและในภาคกลางของลาว ผลการศึกษาจะอภิปรายรวมไปถึงรูปแบบประโยค ต่อเนื่องที่เกิดจากการใช้คำ (“ให้” “เอ็ด”) หน่วยคำแสดงความเชื่อมโยงของเหตุการณ์จากปัจจุบัน ไปสู่อนาคตและคำศัพท์บางคำ (“งาม” “ยาย” “ที่”) บทความนี้เสนอแผนที่ภาษา 3 ลักษณะที่ สามารถเกิดขึ้นได้บนแนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูล (Corpus Linguistics) นอกจากนี้ ผู้เขียน ซึ่งมีประสบการณ์ในพื้นที่ภาษากับผู้บอกภาษาชาวผู้ไทเป็นเวลา 3 ปี จึงจะอธิบายทัศนะ ของผู้พูดภาษาผู้ไท ที่มีต่อการใช้ภาษาและการหลักสูตรการฟื้นฟูภาษาผู้ไทด้วย

คำสำคัญ: ภาษาผู้ไท ภาษาไทยถิ่นอีสาน วิทยาภาษาถิ่น

 

Abstract

The present article deals with some syntactical, morphemic and lexical variations of Phu Tai, a Southwestern Tai language which is spoken in Northeastern Thailand and Central Laos. The examples discussed include serialized sentence patterns (“to give” and “to be made of”), pre-verbal morphemes expressing present continuous and future and a few lexical items (“beautiful”, “(maternal) grandmother” and “where”). On the basis of this corpus of linguistic variations, this article proposes three possible kinds of linguistic maps. In addition, the author, who has been interacting with many Phu Tai informants for 3 years, expresses his views about Phu Tai speakers’ language usage, attitudes towards Phu Tai language and Phu Tai language revitalization programs.

Keywords: Phu Tai, Northeastern Thailand, dialectology

 

本文论及作为西南部泰语——布泰语一些句法的、语素的及词汇的多样性,这种泰语在泰国东北部和老挝中部被使用。讨论的例证包括连动句型(“给”与“被制成”),前动词语素表达现在进行时时态和将来时态,以及一些词汇(“美丽”,“外祖母”和“哪”)。以语言变化的语料库为基础,本文提出了三种可能的语言地图。另外,笔者与许多布泰族被调查者保持了三年之久的互动,因此研究也表达了他的一些看法,如布泰语言说者有关语言的使用,对布泰语言的态度以及布泰语言振兴项目的态度。

关键词:布泰,泰国东北部,方言学

 

ບົດຄັດຫຍໍ້

ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ລັກສະນະ​ຄວາມ​ຫຼາກຫຼາຍດ້ານ​ໂຄງ​ສ້າງ, ໜ່ວຍ​ຄຳ, ຄຳ​ສັບ​ຂອງ​ພາ ສາ​ຜູ້​ໄຕ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພາສາ​ຕະກຸນ​ໄຕ​ສາຂາ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້​ທີ່​ເວົ້າ​ໃນ​ພາກຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໄທແລະໃນ​ພາ​ກກາງຂອງ​ລາວ. ຜົນ​ການ​ສຶກສາ​ຈະ​ອະພິປາຍ​ໄປ​ເຖິງ​ຮູບ​ແບບ​ປະ​ໂຫຽ​ກຕໍ່​ເນື່ອງ​ທີ່​ເກີ​ດຈາກ​ການ​ໃຊ້​ຄຳ(“​​ໃຫ້”, “​ເອັດ”)ໜ່ວຍ​ຄຳ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ຂອງ​ເຫດການ​ຈາກ​ປັດຈຸບັນ​ໄປ​ສູ່​ອະ​ນາ​ຄົດ ​​ແລະ​ຄຳ​ສັບ​ບາງ​ຄຳ (“ງາມ”, “ຍາຍ”, “ທີ່”). ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ສະ​ເໜີ​ແຜນ​ທີ່​ພາສາ 3ລັກສະນະ​ທີ່​ສາມ​າດ​ເກີດ​ຂື້ນ​ໄດ້​ເທິງ​ແນວ​ຄິດ​ພື້ນຖານ​ທາງ​ພາສາ​ສາດແຫຼ່ງຂໍ້​ມູນ (Corpus Linguistics). ນອກຈາກ​ນີ້ຜູ້​ຂຽນ​ຊຶ່ງ​ມີ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ພາສາ​ກັບ​ຜູ້​ບອກ​ພາສາ​ຊາວ​ຜູ້​ໄຕ​ເປັນ​ເວລາ 3 ປີ ຈິ່ງ​ຈະ​ອະທິບາຍ​ທັດສະນະ​ຂອງ​ຜູ້​ເວົ້າພາສາ​ຜູ້​ໄຕ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ການ​​ໃຊ້ພາສາ​ແລະ​ຫຼັກສູດ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ພາສາ​ຜູ້​ໄຕ​ດ້ວຍ.

ຄຳສຳຄັນ: ພາສາ​ຜູ້​ໄຕ, ພາສາ​ໄທ​ຖີ່​ນອີ່​ສານ, ວິ​ທະ​ຍາ​ພາສາ​ຖິ່ນ.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pacquement, J. (1). About Some Linguistic Variations in Phu Tai (ความหลากหลายทางภาษาศาสตร์ของภาษาผู้ไท). Journal of Mekong Societies, 7(1), 17-28. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/view/6742
Section
Articles