กระบวนการพัฒนาแผนแม่บทงานวิจัยสำหรับองค์กรอย่างมีส่วนร่วมในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Authors

  • ยุทธพล ผ่องพลีศาล งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ชิษณุพงศ์ ประทุม งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

Master Plan, Participation, Research

Abstract

The purpose of this study was to evaluate the participation in an organization for development of a research master plan. This was a qualitative study involving discussions with a focus group composed of a research management team, a research committee, researchers, research coordinators, and heads of supporting staff in the Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University. The results showed that the research master plan can be divided into four parts: Part one, the development of research policies including seeking funding sources, preparing employees for conducting a research project and facilities, and management of research based on potential; Part two, the development of research directions such as research affecting national economy, research for social issues, and research for academic development; Part three, the action plan development such as tactics following a strategic plan, preparing employees and facilities for conducting a research project, continuation of  research, research publication and transfer, and benefit management from research; Part four, driving and evaluating the plan using a mechanism created and implemented by the organization through the participation from the management level to the operational level for achieving the master plan.  

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. นฤมล ภูมิระวิ. กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ตำบลวังตะกอ อำเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร. วารสารปาริชาติ. [อินเตอร์เน็ต]. 2553 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560]; 23: 81-100. เข้าถึงได้จาก https://www.tcithaijo.org/index.php/parichartjournal/issue/view/6617
2. นิโรจน์ ไทยทอง. การสร้างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. [อินเตอร์เน็ต]. 2554 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560]; 4: 32-47. เข้าถึงได้จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/
Itech/article/view/29532
3. พสุ เดชะรินทร์. ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ: วิชั่น พรินท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด; 2551.
4. วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, กฤษณา สุวรรณภักดี, พรพรรณ ปริญญาธนกุล, พรทิพย์ นุกูลวุฒิโอภาส. การวางแผนกลยุทธ์ ศิลปะการกำหนดแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพฯ: อินโนกราฟฟิกส์ จำกัด; 2546.
5. สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ. (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579).กรุงเทพฯ:โคคูน แอนด์ โค จำกัด; 2560.
6. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560]. เข้าถึงได้จาก https://op.mahidol.ac.th/ra/research_policy/
7. Chofreh, A.G., Goni, F. A., Ismail, S., Shaharoun,M. A., Klemes, J. J., Zeinalnezhad, M. A master plan for the implementation of sustainable enterprise resource planning systems (part I): concept and methodology. Journal of Cleaner Production [Internet]. 2016 [cited 2018 Feb 5];136:176-182. Available from: https://www.sciencedirect.com/science
/article/pii/S0959652616306126
8. Chofreh, A.G., Goni, F. A., Klemes, J. J. Development of a roadmap for Sustainable Enterprise Resource Planning systems
implementation (partII) .Journal of Cleaner
Production [Internet]. 2017 [cited 2018 Feb 5];166:425-437.Available from: https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617317535
9. Chofreh, A.G., Goni, F. A., Klemes, J. J., A roadmap for Sustainable Enterprise Resource Planning systems implementation (part III). Journal of Cleaner Production [Internet]. 2018 [cited2018Feb5];174:1325-1337. Available
from: https://www.sciencedirect.com/science
/article/pii/S095965261732591X
10. Suvi Konsti-Laakso, T. Rantala, Managing community engagement: A process model
for urban planning. European Journal of Operational Research. 2018 [cited 2018 Apr 19];268:1040-1049. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221717310846
แสดงร่างแผนแม่บทงานวิจัยสำหรับองค์กร

Downloads

Published

2018-07-23