ปัจจัยเชิงสาเหตุของการบริหารสินทรัพย์ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดล

Authors

  • พิชามญชุ์ กาหลง งานคลังและพัสดุ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิราวรรณ ฉายรัศมีกุล งานคลังและพัสดุ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

The Causal factors, Assets Management, Mahidol University

Abstract

The objective of this study was to learn the causal relationships of factors effecting the assets management in Mahidol University. The study was based on the causal relationship model to identify the factors that affect the assets management and create an equation for predicting the assets management with the discovery factors. The predictive equation can explain the assets management variance at 59%.The results show the variables influencing the assets management includes 1) the budget planning, 2) the outputs costing, 3) the procurement management, and 4) the financial management & budgetary control. The causal model and the predictive equation were tested and found that these four factors are real components related to assets management of support personnel at Mahidol University.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. ลัดดาพร สุขแก้วฟ้า และคณะ.การบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์; 2557.
2. จารุณี วงศ์คำแน่น. การวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จากแนวคิดสู่แนวปฏิบัติระดับสถานศึกษา.เอกสารลำดับที่ 9.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา; 2545.
3. ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ. มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับการจัดทำงบประมาณระบบใหม่.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์; 2550.
4. Yamane, Taro. Statistics : An Introductory Analysis. Third editio. New York : Harper and Row Publication; 1973.
5. ประคอง กรรณสูตร. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติ
กรรมศาสตร์.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.
6. Cronbach, Lee Joseph. Essential of Psycho
logical Testing. Second ed. New York: Harper and Row;1984.
7. สำนักงบประมาณ.การปรับปรุงระบบการจัดการงบ
ประมาณของประเทศไทยในสำนักงบประมาณ 25 ปี.กรุงเทพ: สัมพันธ์พาณิชย์; 2544.
8. Hooper, D., Coughlan, J. and Mullen, M. R. “Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit.” TheElectronic Journal of Business Research Methods Volume 6 Issue 1 2008, pp. 53 – 60.
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารสินทรัพย์ ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดล

Downloads

Published

2018-07-23