การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Authors

  • ภาณี นาคไร่ขิง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สีตลา กลิ่นมรรคผล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

Personnel, Performance Agreement System, Satisfaction, Performance Agreement

Abstract

The objective of this study was to evaluate the satisfaction assessment of performance agreement for the personnel of the Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University. The research tools in this study were both open-ended and close-ended questionnaires that were completed by 95 staff members of the faculty. The results of the study revealed that both the academic staff and the supporting staff had a high level of satisfaction with the performance agreement system with an overall average score of 3.71±0.89 and a high level of satisfaction with the methods of personal appraisal with an average score of 3.61±0.82. Additionally, the statistical analysis revealed that the academic staff had a higher level of satisfaction with the methods of Personal Appraisal than the supporting staff with the statistical significance at p < 0.05. The results of this study showed that the performance agreement system is one of the crucial tools for creating motivation in the personnel of the Faculty of Environment and Resource Studies at Mahidol University to work to their full potential that also resulted in concrete progress of the faculty. Still, there should be a consistent development and assessment of the evaluation of the performance agreement system in order to keep it up-to-date and specifically allow the pertinent persons or staff members to participate in a mutually accepted evaluation that can be used to create an integrated and systematic personnel development plan with consistent monitoring, which will lead to the most efficient development of the staff and the faculty in regard to the performance agreement.

Downloads

Download data is not yet available.

References

พิทยา บวรวัฒนา. ทฤษฎีองค์การสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรุงเทพมหานคร :ศักดิ์โสภาการพิมพ์ :

หน้า 24 ;2544.

Gray P. Lathman and Kenneth Wexley. (1994). Increasing Productivity Through Performance

Appraisal : U.S.A. : Addison-Waxley Publishing.

ชูศักดิ์ เที่ยงตรง. การประเมินผลการปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2528.

เสนาะ ติเยาว. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2522.

จำกัด; 2549.

Ivancevich, John M. 1999. Organization Behavior and Management 5th ed. New York: McGraw-Hill.

อริยา ธัญญพืช, เกศินี ชาวนา และณัฐมน ตั้งพานทอง. คู่มือ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยมหิดล. กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล; 2554.

Yamane, Taro. 1967. Statistics, an Introductory Analysis, 2nd Ed., New York: Harper and Row.

Debenham, K.J. 1989. Knowledge system design. New Jersey: Prentice-Hall.

Smith, A.W.1982. Mamagement systems: Analysis and Application. Japan: CBS College Publishing.

วิเชียร เกตุสิงห์. หลักการสร้างและวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา;2530.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. กรุงเทพฯ: บริษัท วี.อินเตอร์ พริ้นท์

สุภาณี จินดาหลวง. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอ

โฮ่ง จังหวัดลำพูน. วิทยานิพนธ์ บธ.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, ลำปาง; 2550.

Herzberg, F. (1959)” The Motivation to Work. New York: John Wiley and Sons.

อดุลย์ศักดิ์ สุนทรโรจน์. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม,

คณะศึกษาศาสตร์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; 2546.

หทัยรัตน์ ประทุมสูตร. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัด

พิษณุโลก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏ; มหาสารคาม,คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; 2542.

ผุสดี รุมาคม. การประเมินการปฏิบัติงาน. บริษัท ธนาเพรส จำกัด; 2551.

วิริญญา ชูราษี และ สุภาวดี ขนทองจันทร์. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะบริหาร

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2554.

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ และประเภทของบุคลากร

Downloads

Published

2018-07-23