กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการรับรู้การสนับสนุนขององค์การและความยึดมั่นผูกพันในงานที่มีต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy