ความสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพ การสอนภาษาอังกฤษ ต่อการพัฒนาศักยภาพ การแข่งขันของประเทศไทย: Importance of Professional Development of Teachers of English toward Thailand’s Competitiveness

Authors

  • Uthai Dulyakasem มหาวิทยาลัยศิลปากร

Downloads

How to Cite

Dulyakasem, U. (2017). ความสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพ การสอนภาษาอังกฤษ ต่อการพัฒนาศักยภาพ การแข่งขันของประเทศไทย: Importance of Professional Development of Teachers of English toward Thailand’s Competitiveness. Walailak Journal of Learning Innovations, 2(2), 25–33. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jliwu/article/view/95072