จากโลกสู่ไทย ทิศทางใหม่ของการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ปรับห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต: เด็กยุคใหม่ต้องการอะไรจากครู Passion For Learning

Authors

  • Amornwich Nakornthap การกระทรวงศึกษาธิการ

Downloads

How to Cite

Nakornthap, A. (2017). จากโลกสู่ไทย ทิศทางใหม่ของการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ปรับห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต: เด็กยุคใหม่ต้องการอะไรจากครู Passion For Learning. Walailak Journal of Learning Innovations, 2(1), 3–11. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jliwu/article/view/95063