การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป

Authors

  • Uthai Dulyakasem มหาวิทยาลัยศิลปากร

Downloads

How to Cite

Dulyakasem, U. (2017). การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป. Walailak Journal of Learning Innovations, 1(1), 43–52. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jliwu/article/view/95045