การศึกษาไทย: แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหาให้สังคม

Authors

  • Prayudh Payutto(P.A. Payutto) วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Downloads

How to Cite

Payutto(P.A. Payutto), P. (2017). การศึกษาไทย: แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหาให้สังคม. Walailak Journal of Learning Innovations, 1(1), 4–30. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jliwu/article/view/95042