The Rubric Assessment of Taekwondo Skills for Students of Benjamarachanusorn School.

Authors

  • Temyot Kaewkaemthong คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • Juthamas Butcharoen

DOI:

https://doi.org/10.14456/jli.2019.7

Keywords:

Rubrics Assessment, Taekwondo skills

Abstract

          This research aimed to construct the Rubric Assessment of Taekwondo Skills for Students of Benjamarachanusorn School. The population of this research was 60 students in Mattayom 2 of Benjamarchanusorn School, Nonthaburi. Samples were 20 students who were selected by using a Sample Random Sampling. The instrument used in this research was a self-administered the Rubric Assessment of Taekwondo Skills. It consisted of 3 skills as follows; 1) Kick (3 Poses) 2) Punch (1 Pose) 3) Block   (6 Poses). The content validity was approved by 5 experts (Rovinelli and Hambleton Method). The reliability of Correlation coefficient (Test and Retest Method) The second evaluation was done 1 week after the first evaluation by using video.

           Results were found that the content validity of an authentic Assessment Scoring Rubrics for Taekwondo Skills for students of Benjamarachanusorn School which consisted of 3 skills as follows; 1) Kick (3 Poses) 2) Punch (1 Pose) 3) Block (6 Poses) were excellent (IOC=0.87 - 1) and the reliability were excellent as well  (r=0.91 – 1).

           It can be concluded that a self-administered authentic Assessment Scoring Rubrics for Taekwondo Skills is adequately valid, reliable and appropriate for assessing Taekwondo skills for students.

References

Kor ra wī bun chai . 2555. kān wat phư̄a pramœ̄nphon thāng phalasưksā . āng thō̜ng : wō̜ra sinkānphim

krasūang sưksāthikān . 2551. laksūt kǣn klāng kānsưksā naphư̄n thān Phutthasakkarāt 2551. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : rōngphim chumnum sahakō̜n kān kasēt hǣng prathēt Thai .

kānčhanā sutthi phǣt . 2554. kānsāng bǣp pramœ̄n khā thaksa kīlā thē khwan dō samrap phū khao rap kān fưk nai sūn kīlā chalœ̄m phra kīat čhetsipsō̜ng phansā . ( witthayāniphon sinlapa sāttra mahābandit sākhā wichā phalasưksā , mahāwitthayālai kasētsāt ) .

čhuthāmāt bat čharœ̄n . 2547. kānphatthanā rabop kān wat læ pramœ̄nphon sāra kān rīanrū phalasưksā tām māttrathān kān rīanrū sukkhasưksā læ phalasưksā nai radap matthayommasưksā . ( witthayāniphon khru sāttra dutsadībanthit sākhā wichā phalasưksā , Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai ) .

bun rīang khačhō̜n sin . 2543. kēn kānpramœ̄n ( Rubric Assessment ) . wārasān sưksā sāt parithat siphā ( sō̜ng ) : čhetsiphā - 83.

wō̜ra sak phīan chō̜p . 2561. rūam botkhwām kīeokap pratyā lakkān withī sō̜n læ kān wat phư̄a pramœ̄nphon thāngkān phalasưksā . Phim khrang thī 2. Krung Thēp... : rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai .

Aree wachirawarākān . 2542. kān wat læ kānpramœ̄nphon kān rīan . Krung Thēp... : sathābanrātchaphat Thonburī .

Jonson, A. and G. Svingby. 2007. “The use of scoring rubrics: Reliability, validity and educational consequences.” Education Research Review 2 (2): 130-144.

Kirkendall, D. R., J. J. Gruber and R. E. Johnson. 1987. Measurement and Evaluation for Physical Education. Champaing: Human Kinetics.

Downloads

Published

2019-12-27

How to Cite

Kaewkaemthong, T., & Butcharoen, J. (2019). The Rubric Assessment of Taekwondo Skills for Students of Benjamarachanusorn School. Walailak Journal of Learning Innovations, 5(2), 1–26. https://doi.org/10.14456/jli.2019.7