กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อครัวเรือนยากจน เมืองบัวละพา แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF