กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยในเครือข่ายพรเพชรกรุ๊ป สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF